نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ورتون، شماره شیت 6455-IV ، فرمت jpg   (VARTUN برگه  6455-IV)