نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 وزیره، شماره شیت 6947-I ، فرمت jpg   (VAZIREH برگه  6947-I)

این نقشه یک سند تاریخی است که می تواند در دعاوی منابع طبیعی برای اثبات سوابق احیا و سابقه کشت اراضی کشاورزی و مستثنیات از اراضی ملی و جنگل ها در سال های دهه 30 و دهه 40 بکار می رود. در نقشه 50 هزارم می توانید سوابق تصرف زمین را در سال های گذشته مشاهده نمود و برای بررسی های آگهی تشخصی منابع طبیعی کاربرد دارد.