نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پاتکستان، شماره شیت 6855-II ، فرمت jpg   (PATKESTAN برگه  6855-II)