نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پرکوه، شماره شیت 7641-I ، فرمت jpg   (PARKUH 1366 برگه  7641-I)