نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پولاگی، شماره شیت 8049-II ، فرمت jpg   (POULAGI برگه  8049-II)