نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پیر بوداق، شماره شیت 5857-II ، فرمت jpg   (PIR BODAQ برگه  5857-II)