نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پیر شهراب، شماره شیت 8141-II ، فرمت jpg   (PIR SOHRAB 1366 برگه  8141-II)