نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چاهوک، شماره شیت 7053-III ، فرمت jpg   (CHAHUK برگه  7053-III)