نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چمن سلطان، شماره شیت 5956-I ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی (CHAMAN SOLTAN برگه  5956-I)