نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چهار طاق، شماره 8060-III ، برای تعیین مرز ملی مستثنیات (CHAHAR TAQ برگه  8060-III)