نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چهار چاهی، شماره شیت 7745-IV ، فرمت jpg   (CHAHAR  CHAHI برگه  7745-IV)