نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چوگان، شماره شیت 6057-IV ، اسکن شده با کیفیت بالا   (CHOWGAN برگه  6057-IV)