نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کارات، شماره شیت 8159-III ، فرمت jpg   (KARAT برگه  8159-III)