نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کاریزنو، شماره شیت 8060-IV ، فرمت jpg   (KARIZ NOW برگه  8060-IV)