نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کاری ، شماره شیت 6246-IV ، فرمت jpg   (KARRI برگه  6246-IV)