نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کاشان ، شماره شیت 6257-I ، فرمت jpg   (KASHAN برگه  6257-I)