نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کال رشم، شماره شیت 6860-II ، فرمت jpg   (KAL RESHM برگه  6860-II)