نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کاه نوج، شماره شیت 7444-I ، فرمت jpg   (KAHNUJ -E BALA برگه  7444-I)