نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کرج، شماره شیت 6161-I ، فرمت jpg   (KARAJ (2) 1362 برگه  6161-I)