نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کرمان، شماره شیت 7450-III ، فرمت jpg   (KERMAN(2) برگه  7450-III)