نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کلاته میر علی، شماره شیت 7461-IV ، فرمت jpg   (KALATEH -YE MIR ALI 1385 برگه  7461-IV)