نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کنه، شماره شیت 6948-IV ، فرمت jpg   (KANEH برگه  6948-IV)