نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوئک، شماره شیت 7541-I ، فرمت jpg   (KUEK برگه  7541-I)