نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوهین، شماره شیت 5962-IV ، فرمت jpg   (KUHIN برگه  5962-IV)