نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه انجیرو، شماره شیت 6957-III ، فرمت jpg   (KUH -E ANJIRU برگه  6957-III)