نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه بردومه، شماره شیت 6945-IV ، فرمت jpg   (KUH -E BARDOMEH برگه  6945-IV)