نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه سورک، شماره شیت 7056-II ، فرمت jpg   (KUH -E SURK برگه  7056-II)