نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه سیاه، شماره شیت 7052-I ، فرمت jpg   (KUH -E SEYAH برگه  7052-I)