نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه پاترگی، شماره شیت 8152-I ، فرمت jpg   (KUH -E PATARGI برگه  8152-I)