نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه چاه فصل، شماره شیت 8158-III ، فرمت jpg   (KUH -E CHAHFASL برگه  8158-III)