نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گمرکان، شماره شیت 6161-III ، برای مرز ملی مستثنیات (GOMORKAN 1377 برگه  6161-III)