نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گندمشاد، شماره شیت 8059-I ، فرمت jpg   (GANDOMSHAD برگه  8059-I)