نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گومیشان، شماره شیت 6864-III ، برای مرز ملی مستثنیات (GOMISHAN برگه  6864-III)