نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گیامی، شماره شیت 1-IV (2) ، فرمت jpg   (GEYAMEY برگه  8061-IV (2))