نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 یاتان، شماره شیت 5960-III ، فرمت jpg   (YATAN برگه  5960-III)