نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 یاغوت اباد، شماره شیت 6255-I ، فرمت jpg   (YAQUTABAD برگه  6255-I)