نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 یکدار، شماره شیت 7641-III ، نسخه جدیدتر، فرمت jpg   (YEKDAR برگه  7641-III)