نقشه توپوگرافی مقیاس 50 هزارم منطقه فرح آباد ساری، شیت 6663-IV ، فرمت jpg   (FARAHABAD برگه  6663-IV)