نقشه توپوگرافی یک 50 هزارم منطقه گل کوشگک، شماره شیت 6054-IV ، فرمت jpg   (GOLKUSHGAK برگه  6054-IV)