نقشه توپوگرافی 1:50000 چاه ستاره ، شماره شیت 7461-III ، فرمت jpg (CHAH -E SETAREH برگه  7461-III)