نقشه توپوگرافی 1:50000 چاه سگک، شیت 8154-II ، فرمت jpg   (CHAH SAGAK برگه  8154-II)