نقشه رقومی توپوگرافی 1:50000 چاه بوک، شماره شیت 8053-II ، فرمت jpg اسکن  (CHAH -E BUK برگه  8053-II)