تصویر کالای دیجیتال نقشه گوگل ارث کاربری شهری خرم آباد لرستان

نقشه کاربری های شهری خرم آباد در گوگل ارث


نقشه کاربری های شهری برای شهر خرم آباد در این محصول در قالب یک فایل KML آماده سازی شده است. این فایل نقشه در برنامه گوگل ارض باز می شود و با کلیک روی هر قطعه زمین شهری می توانید کاربری آن را در گوگل ارث مشاهده کنید.


نام کاربرینام کاربری به فارسی
AMOOZESH ALLIکاربری آموزش عالی
BAGHکاربری باغات
BANKکاربری بانک و امور مالی
BAYERکاربری زمین های بایر
BEHDASHTIکاربری بهداشت
DABESTANدبستان و مدارس
DABIRESTANدبیرستان
DARMANIکاربری درمانی و امور بهداشتی
DERAKHTKARIدرخت کاری
EDARIکاربری اداری
ENTEZAMIکاربری انتظامی
FANI&HERFEIYکاربری فنی و حرفه ای
FARHANGIکاربری فرهنگی
GOORESTANگورستان
HOTELهتل
JAHANGARDI-PAZIRAIY
KARGAHIجهانگردی
KESHAVARZIکشاورزی و کاربری زراعی
MARKAZ TAHGHIGHAT KESHAVARZI
MARKAZ TEJARI MAHALI
MARKAZ TEJARI SHAHRI
MASILLمرکز تجارت تجاری
MASKOONIمسیل
MAZHABIکاربری مذهبی
MORGHDARIمرغداری
NAMALOOMنامعلوم
NAMALOOM EDARI
NAMALOOM FARHANGI
NAMALOOM SANATI
NAMALOOM TASISAT&TAJHIZAT
NAMALOOM TEJARI
NEZAMIکاربری نظامی
RAHNAMAIYراهنمایی
ROODرودخانه
SABZکاربری فضای سبز
SAYER AMOOZESHIسایر کاربری های آموزشی
TARIKHIتاریخی
TASISAT&TAJHIZATتاسیسات
TERMINALترمینال و پایانه ها
VARZESHIورزشی