نگاره کالای دانلودی | ژئودیتابیس میانکاله شامل تمامی لایه های طبیعی و انسانی و زیرساختی و اجتماعی و توریسی گردشگری میانکاله است.

ژئودیتابیس کامل لایه های GIS شبه جزیره میانکالهمحصول دانلودی ژئودیتابیس میانکاله شامل تمامی لایه های طبیعی و انسانی و زیرساختی و اجتماعی و توریسی گردشگری میانکاله است.

این ژئودیتابیش شامل مجموعه ای از لایه های زیر است.

این کالای دیجیتال شامل ژئودیتابیس کامل لایه های GIS شبه جزیره میانکاله در استان مازندران در بخش شمالی خلیج گرگان است.

لایه پلی گنی پهنه های انواع زیستگاه های گیاهی شبه جزیر میانکاله

لایه پلی گنی پهنه های انواع زیستگاه های جانوری شبه جزیر میانکاله

لایه پلی گنی پهنه های انواع پهنه های ژئومورفولوژی توپوگرافی شبه جزیره میانکاله

لایه پلی گنی پهنه های انواع کاربری ها و لندیوز شبه جزیره میانکاله

لایه های مراکز روستایی و دسترسی به خدمات برق گاز و آب وغیره

لایه های راه ها و انواع مسیر ها

لایه هیدرولوژی منطقه میانکاله

تمامی این لایه های هم از نظر مختصاتی و رویهم قرارگیری و هم از نظر اطلاعات توصیفی در Attribute Table آماده سازی و توسط تیم فوری آموز کنترل کیفی شده اند.