نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز

ژئودیتابیس GIS کارخانجات استان های شرقی

این لایه شامل لایه GIS کارخانجات استان های شرقی است.

دانلوود این Geodatabase یک فایل است که لایه های GIS یا shapefile نقطه ای کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و تولیدی و همچنین موقعیت شهرک های صنعتی شهرستان های مختلف را در بردارد.

کرمان
خراسان رضوی
خراسان جنوبی
خراسان شمالی
سیستان و بلوچستان
یزد