تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی

google earth زمین های زراعی دهه 40 استان های غربی


زمین های زراعی و پهنه های کشاورزی استان های غربی را بر روی گوگل ارث مشاهده کنید. این محصول یک فایل kml kmz است که زمین های زراعی را براساس پهنه های زردرنگ روی نقشه توپوگرافی 1:250000 نمایش می دهد.

در صورت نیاز به مشاهده موقعیت مکانی زمین های زراعی دهه 40 روی گوگل ارث از طریق دکمه خرید زیر این محصول را دانلود کنید.


تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز
استان های غربی ایران- محصول فوری آموز استان های غربی شامل همدان ایلام کرمانشاه خوزستان لرستان مرکزی

همدان
ایلام
کرمانشاه
خوزستان
لرستان
مرکزی