نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رباط ترک، شماره شیت 6157-I ، اراضی زراعی دهه 40   (ROBAT TORK برگه  6157-I)