نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رودار، شماره شیت 7044-I ، فرمت jpg   (RODAR برگه  7044-I)