تصویر کالای دیجیتال ارزش بازار نماد های بورس تهران

ارزش بازار نماد های بورس تهران

نماد های بورس اوراق بهادار تهران به همراه ارزش بازار آنها در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بصورت زیر بوده است.


پنج نسبت ضروری تحلیل بنیادی قبل از خرید سهام برای محاسبه انوع نسبت های سهم یک شرکت کمک کند.
پنج نسبت ضروری تحلیل بنیادی قبل از خرید سهام برای محاسبه انوع نسبت های سهم یک شرکت کمک کند.
تحلیل بنیادی سهام بطور آماده و خودکار
ابزار تحلیل بنیادی سهام بورس وسیله ای کاربردی و مفید برای کارگزاران و معامله گران دبورسی است. این ابزار اکسل excel تحلیل صورتهای مالی از جمله صورت سود و زیان را محاسبه و اهرم ها را برای شما تفسیر می کند.
تصویر محصول ابزار محاسبه زمان دوبرابر شدن سرمایه گذاری با سود مرکب عدد سرمایه
ابزار محاسبه زمان دوبرابر شدن سرمایه گذاری با سود مرکب عدد سرمایه

مشاهده ابزارهای کمک بورسی
مشاهده ابزارهای اقتصادی مالی مشاهده اطلاعات و داده های اقتصادی مطالعه مطالب اقتصادی

مشاهده سایر موارد مورد نیاز شما


شرکت منفعت دولت7-ش.خاص ساير0204 با نماد معاملاتی افاد744 دارای ارزش بازار   15339954 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌ شمال‌ با نماد معاملاتی سشمال دارای ارزش بازار   12349 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فولاد مباركه اصفهان با نماد معاملاتی فولاد دارای ارزش بازار   1435401 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت127-ش.خ040623 با نماد معاملاتی اراد1274 دارای ارزش بازار   719217466 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره تابان فرداكاردان14050803 با نماد معاملاتی تابان10 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد با نماد معاملاتی واميد دارای ارزش بازار   37413 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر با نماد معاملاتی قپيرا دارای ارزش بازار   35390 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.سهام فراز داريك-س با نماد معاملاتی فراز دارای ارزش بازار   67239 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ح . سرمايه گذاري صدرتامين با نماد معاملاتی تاصيكوح دارای ارزش بازار   177331 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت خدمات‌انفورماتيك‌ با نماد معاملاتی رانفور دارای ارزش بازار   112365 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با نماد معاملاتی حكشتي دارای ارزش بازار   670483 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س. ساختماني اعتماد گستر با نماد معاملاتی ثعتما دارای ارزش بازار   48347 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش مشهد42-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشهد42 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پخش هجرت با نماد معاملاتی هجرت2 دارای ارزش بازار   150962 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كمك‌فنرايندامين‌ با نماد معاملاتی خكمك دارای ارزش بازار   2275970 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س آواي تاراز زاگرس-سهام با نماد معاملاتی تاراز دارای ارزش بازار   7573 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت برق و انرژي پيوندگستر پارس با نماد معاملاتی بپيوند دارای ارزش بازار   179825 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه صپاك511-3ماهه18% با نماد معاملاتی صپاك511 دارای ارزش بازار   4 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207 با نماد معاملاتی اراد404 دارای ارزش بازار   111810541 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره اقتصادي تدبير14040606 با نماد معاملاتی تدبير04 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ با نماد معاملاتی كفرا دارای ارزش بازار   29395 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش كرمانشاه034-3ماهه18% با نماد معاملاتی مكرما034 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنعتي‌ آما با نماد معاملاتی فاما دارای ارزش بازار   15323 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه  دي با نماد معاملاتی ودي دارای ارزش بازار   30060 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌نيرو با نماد معاملاتی ونيرو دارای ارزش بازار   161348 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فرآوري معدني اپال كاني پارس با نماد معاملاتی اپال دارای ارزش بازار   152112 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين نفيس(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ28 دارای ارزش بازار   197 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پالايش نفت بندرعباس با نماد معاملاتی شبندر دارای ارزش بازار   941533 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 19 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين تروند قاينات(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ19 دارای ارزش بازار   731 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت103-ش.خ050821 با نماد معاملاتی اراد1034 دارای ارزش بازار   49252820 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س اعتماد هامرز-ثابت با نماد معاملاتی هامرز دارای ارزش بازار   108200 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين پارسيلون(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ24 دارای ارزش بازار   542 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س آواي تاراز زاگرس-سهام با نماد معاملاتی تاراز2 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك سينا با نماد معاملاتی وسينا دارای ارزش بازار   51865 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين زرپران (پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ25 دارای ارزش بازار   73 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سپيدار سيستم آسيا با نماد معاملاتی سپيدار دارای ارزش بازار   125065 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س نوع دوم افق آتي-ثابت با نماد معاملاتی آفاق2 دارای ارزش بازار   10 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي شهيد قاضي با نماد معاملاتی دقاضي دارای ارزش بازار   10746 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه بهمن 502-3ماهه18% با نماد معاملاتی صبهمن502 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه اتكايي امين با نماد معاملاتی اتكام دارای ارزش بازار   12773 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا با نماد معاملاتی امين يكم دارای ارزش بازار   401868 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سپنتا با نماد معاملاتی فپنتا دارای ارزش بازار   164465 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه بين المللي پديده شانديز با نماد معاملاتی گشان دارای ارزش بازار   18953 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سالمين‌ با نماد معاملاتی غسالم دارای ارزش بازار   160020 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليد ژلاتين كپسول ايران با نماد معاملاتی دكپسول دارای ارزش بازار   86653 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه نيروي آب مكران 14051224 با نماد معاملاتی مكران05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سلف كلوخه سنگ آهن سيرجان2 با نماد معاملاتی عسيرجان2 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري آوا نوين با نماد معاملاتی وآوا دارای ارزش بازار   89467 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره تجاري شستان14030915 با نماد معاملاتی شستان03 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش تبريز012-3ماهه18% با نماد معاملاتی تبريز012 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت منفعت دولت8-ش.خاص تمدن0205 با نماد معاملاتی افاد832 دارای ارزش بازار   28846 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش تهران312-3ماهه18% با نماد معاملاتی تهران312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين با نماد معاملاتی تاپيكو دارای ارزش بازار   293577 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولتي65-ش.خ0210 با نماد معاملاتی اراد654 دارای ارزش بازار   87792823 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت92-ش.خ020825 با نماد معاملاتی اراد92 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه آرين سلامت سينا061227 با نماد معاملاتی آرين سلامت06 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ با نماد معاملاتی وبهمن دارای ارزش بازار   75987 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 16 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. درين بها بازار-د با نماد معاملاتی درين دارای ارزش بازار   10771 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع چوب خزر كاسپين با نماد معاملاتی چخزر دارای ارزش بازار   379733 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه كرمان موتور-اكسير040602 با نماد معاملاتی كرمان462 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان با نماد معاملاتی حپارسا دارای ارزش بازار   56369 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت111-ش.خ 021008 با نماد معاملاتی اراد111 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه حافظ با نماد معاملاتی وحافظ دارای ارزش بازار   305638 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ با نماد معاملاتی دجابر دارای ارزش بازار   65002 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زامياد با نماد معاملاتی خزاميا دارای ارزش بازار   1620064 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م4بودجه00-030522 با نماد معاملاتی اخزا004 دارای ارزش بازار   3078 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي جهرم با نماد معاملاتی جهرم دارای ارزش بازار   4575 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنعتي دوده فام با نماد معاملاتی شصدف دارای ارزش بازار   68704 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ليزينگ كارآفرين با نماد معاملاتی ولكار دارای ارزش بازار   57021 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كاشي‌ الوند با نماد معاملاتی كلوند دارای ارزش بازار   15239 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توريستي ورفاهي آبادگران كيش با نماد معاملاتی گكيش دارای ارزش بازار   12528 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ با نماد معاملاتی كماسه دارای ارزش بازار   514984 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان با نماد معاملاتی زفجر دارای ارزش بازار   207232 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه هوشمند فردا 50% تاديه با نماد معاملاتی وفردا دارای ارزش بازار   252423 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فجر انرژي خليج فارس با نماد معاملاتی بفجر دارای ارزش بازار   60675 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌شاهرود با نماد معاملاتی سرود دارای ارزش بازار   47697 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.


مشاهده ابزارهای کمک بورسی
مشاهده ابزارهای اقتصادی مالی مشاهده اطلاعات و داده های اقتصادی مطالعه مطالب اقتصادی

دانلود ابزار محاسبه سود معاملات در اکسل

شرکت صندوق س. طلاي سرخ نوويرا با نماد معاملاتی نهال دارای ارزش بازار   55011 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع پتروشيمي كرمانشاه با نماد معاملاتی كرماشا دارای ارزش بازار   113188 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 18 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب با نماد معاملاتی هرمز دارای ارزش بازار   80663 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي‌ روزدارو با نماد معاملاتی دروز دارای ارزش بازار   66054 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌ صوفيان‌ با نماد معاملاتی سصوفي دارای ارزش بازار   48191 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع پتروشيمي دهدشت با نماد معاملاتی دهدشت دارای ارزش بازار   70391 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ايران‌ تاير با نماد معاملاتی پتاير دارای ارزش بازار   178602 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك ملت با نماد معاملاتی وبملت دارای ارزش بازار   3344589 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 23 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207 با نماد معاملاتی اراد53 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ2بوكان(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن41 دارای ارزش بازار   2127 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. ارزش پاداش-د با نماد معاملاتی پاداش دارای ارزش بازار   202795 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت88-ش.خ041120 با نماد معاملاتی اراد884 دارای ارزش بازار   95470045 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كارخانجات‌ قند قزوين‌ با نماد معاملاتی قزوين دارای ارزش بازار   34977 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. ويستا -س با نماد معاملاتی ويستا2 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ با نماد معاملاتی ختوقا دارای ارزش بازار   766572 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ص.س.مديريت ثروت ص.بازنشستگي-س با نماد معاملاتی مدير دارای ارزش بازار   30769 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تسهيلات مسكن ب. ملي-مهر98 با نماد معاملاتی تملي807 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.پايا ثروت پويا-د با نماد معاملاتی پايا دارای ارزش بازار   5317 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره دومينو14061003 با نماد معاملاتی دومينو06 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش مشهد0212-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشهد0212 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق سرمايه گذاري برليان-سهام با نماد معاملاتی برليان دارای ارزش بازار   4090 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره صند412-بدون ضامن با نماد معاملاتی صند412 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م8بودجه99-020606 با نماد معاملاتی اخزا908 دارای ارزش بازار   1653 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌ با نماد معاملاتی وملي دارای ارزش بازار   1192062 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م3بودجه00-030418 با نماد معاملاتی اخزا0032 دارای ارزش بازار   160 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌ گذاري‌ شاهد با نماد معاملاتی ثشاهد دارای ارزش بازار   1800171 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت احياء صنايع خراسان با نماد معاملاتی واحصا دارای ارزش بازار   70349 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ با نماد معاملاتی كخاك دارای ارزش بازار   105881 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه سوليكو كاله لوتوس051117 با نماد معاملاتی كاله52 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كود شيميايي اوره لردگان با نماد معاملاتی شلرد دارای ارزش بازار   270606 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس با نماد معاملاتی طلا2 دارای ارزش بازار   6 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مهندسي‌نصيرماشين‌ با نماد معاملاتی خنصير دارای ارزش بازار   1048223 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره ت. انرژي تدبير14051013 با نماد معاملاتی توسعه انرژي05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ليزينگ ايرانيان با نماد معاملاتی وايران دارای ارزش بازار   297507 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كارخانه فارسيت درود با نماد معاملاتی سفارود دارای ارزش بازار   20149 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي‌ ابوريحان‌ با نماد معاملاتی دابور دارای ارزش بازار   19364 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين وحدت جام(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ20 دارای ارزش بازار   13452 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گ.مديريت ارزش سرمايه ص ب كشوري با نماد معاملاتی ومدير دارای ارزش بازار   26478 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 20 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت67-ش.خ0310 با نماد معاملاتی اراد674 دارای ارزش بازار   14587312 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري خوارزمي با نماد معاملاتی وخارزم دارای ارزش بازار   274248 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 21 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م8بودجه00-030919 با نماد معاملاتی اخزا008 دارای ارزش بازار   545 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پست پيشگامان بادپا با نماد معاملاتی بازرگام دارای ارزش بازار   25508 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌ داراب‌ با نماد معاملاتی ساراب دارای ارزش بازار   3817 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين بيرجند(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ16 دارای ارزش بازار   10 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت67-ش.خ0310 با نماد معاملاتی اراد67 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت121-ش.خ030324 با نماد معاملاتی اراد1214 دارای ارزش بازار   109247754 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ 2خوزستان(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن09 دارای ارزش بازار   477 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سايپاشيشه‌ با نماد معاملاتی كساپا دارای ارزش بازار   161756 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. نوع دوم اعتبار-د با نماد معاملاتی اعتبار دارای ارزش بازار   23259 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين طلاي سرخ(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ10 دارای ارزش بازار   14751 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت امتيازتسهيلات مسكن سال1401 با نماد معاملاتی تسه1401 دارای ارزش بازار   96872 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه با نماد معاملاتی بتهران دارای ارزش بازار   946692 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت5-ش.خ0302 با نماد معاملاتی اراد504 دارای ارزش بازار   20170922 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌فارس‌ با نماد معاملاتی سفار دارای ارزش بازار   111473 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. گنجينه آينده روشن-د با نماد معاملاتی صايند دارای ارزش بازار   296458 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو با نماد معاملاتی تپكو دارای ارزش بازار   265478 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نفت‌ پارس‌ با نماد معاملاتی شنفت دارای ارزش بازار   158749 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري سبحان با نماد معاملاتی وسبحان دارای ارزش بازار   117399 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 19 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شيشه سازي مينا با نماد معاملاتی كمينا دارای ارزش بازار   335710 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه ش. دبش سبز گستر14060717 با نماد معاملاتی دبش06 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان با نماد معاملاتی سيدكو دارای ارزش بازار   114612 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س سروسودمند مدبران-سهام با نماد معاملاتی سرو دارای ارزش بازار   153352 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م11بودجه99-020906 با نماد معاملاتی اخزا911 دارای ارزش بازار   518 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولتي6-ش.خ0210 با نماد معاملاتی اراد604 دارای ارزش بازار   16514813 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207 با نماد معاملاتی اراد40 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م3بودجه01-040520 با نماد معاملاتی اخزا1032 دارای ارزش بازار   513 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م1بودجه01-040326 با نماد معاملاتی اخزا1012 دارای ارزش بازار   737 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م10بودجه00-031115 با نماد معاملاتی اخزا0102 دارای ارزش بازار   72 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه  ما با نماد معاملاتی ما دارای ارزش بازار   18158 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م3بودجه01-040520 با نماد معاملاتی اخزا1034 دارای ارزش بازار   3331014 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليد نيروي برق دماوند با نماد معاملاتی دماوند دارای ارزش بازار   118679 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليدي گرانيت بهسرام با نماد معاملاتی كهرام دارای ارزش بازار   2341 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي پارس با نماد معاملاتی پارس دارای ارزش بازار   129845 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اعتباري ملل با نماد معاملاتی وملل دارای ارزش بازار   30954 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -30 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

دانلود برنامه اکسل محاسبه سود مرکب سرمایه گذاری

شرکت توليد نيروي برق آبادان با نماد معاملاتی آبادا دارای ارزش بازار   68107 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش اردبيل47-3ماهه18% با نماد معاملاتی اردبيل47 دارای ارزش بازار   57692 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد با نماد معاملاتی فبستم دارای ارزش بازار   6564 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي كازرون با نماد معاملاتی كازرو دارای ارزش بازار   129909 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ با نماد معاملاتی كروي دارای ارزش بازار   191906 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نفت پاسارگاد با نماد معاملاتی شپاس دارای ارزش بازار   36262 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت114-ش.خ021229 با نماد معاملاتی اراد114 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تسهيلات مسكن ب.ملي-اسفند1401 با نماد معاملاتی تملي112 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت رادياتور ايران‌ با نماد معاملاتی ختور دارای ارزش بازار   208588 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌ با نماد معاملاتی تكشا دارای ارزش بازار   211939 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش اسلامشهر312-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشهر312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه كرمان موتور 14040413 با نماد معاملاتی كرمان04 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت87-ش.خ030304 با نماد معاملاتی اراد874 دارای ارزش بازار   225266055 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ2آبيك(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن27 دارای ارزش بازار   2105 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م5بودجه00-030626 با نماد معاملاتی اخزا0054 دارای ارزش بازار   67234258 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س آواي فرداي زاگرس-ثابت با نماد معاملاتی فردا دارای ارزش بازار   1042254 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س سلام فارابي-سهام با نماد معاملاتی سلام2 دارای ارزش بازار   5 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت م .صنايع و معادن احياء سپاهان با نماد معاملاتی واحيا دارای ارزش بازار   315693 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت جام‌دارو با نماد معاملاتی فجام دارای ارزش بازار   31162 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه ايده پردازصباتمدن050929 با نماد معاملاتی صباايده02 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ با نماد معاملاتی وساخت دارای ارزش بازار   201540 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه سوليكو كاله ملت051117 با نماد معاملاتی كاله51 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كارخانجات‌داروپخش‌ با نماد معاملاتی دارو دارای ارزش بازار   11006 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فولاد كاوه جنوب كيش با نماد معاملاتی كاوه2 دارای ارزش بازار   225385 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت مواد ويژه ليا با نماد معاملاتی شليا دارای ارزش بازار   673 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پليمر آريا ساسول با نماد معاملاتی آريا دارای ارزش بازار   155016 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌ با نماد معاملاتی كحافظ2 دارای ارزش بازار   68106 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كارخانجات صنعتي وتوليدي اتمسفر با نماد معاملاتی تاتمس دارای ارزش بازار   8247 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س سپر سرمايه بيدار- ثابت با نماد معاملاتی سپر دارای ارزش بازار   1071028 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه ثشرق512-3ماهه18% با نماد معاملاتی صشرق512 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ با نماد معاملاتی ورنا دارای ارزش بازار   583509 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه پتروپاك مشرق14051005 با نماد معاملاتی پتروپاك05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. طلاي سرخ نوويرا با نماد معاملاتی نهال2 دارای ارزش بازار   3 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت كيسون با نماد معاملاتی كيسون دارای ارزش بازار   43210 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قند  نيشابور با نماد معاملاتی قنيشا دارای ارزش بازار   212202 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كيا الكترود شرق با نماد معاملاتی كيا دارای ارزش بازار   28711 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي با نماد معاملاتی وطوبي دارای ارزش بازار   277603 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت2-ش.خ ساير0212 با نماد معاملاتی اراد24 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ح . تامين سرمايه لوتوس پارسيان با نماد معاملاتی لوتوسح دارای ارزش بازار   10132 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبارمولد رفاه0208 با نماد معاملاتی گام020813 دارای ارزش بازار   376617 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان با نماد معاملاتی غنيلي دارای ارزش بازار   14653 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س. امين توان آفرين ساز با نماد معاملاتی وامين دارای ارزش بازار   46075 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه‌بهمن‌ با نماد معاملاتی خبهمن دارای ارزش بازار   1157032 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت126-ش.خ031223 با نماد معاملاتی اراد1264 دارای ارزش بازار   220293701 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه آسيا با نماد معاملاتی آسيا دارای ارزش بازار   179146 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ با نماد معاملاتی غشاذر دارای ارزش بازار   68209 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.اوج دماوند-س با نماد معاملاتی اوج دارای ارزش بازار   14704 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م1بودجه01-040326 با نماد معاملاتی اخزا101 دارای ارزش بازار   268333 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت جنرال مكانيك با نماد معاملاتی رنيك دارای ارزش بازار   132683 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ با نماد معاملاتی وسپه دارای ارزش بازار   68747 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 18 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م21بودجه98-020906 با نماد معاملاتی اخزا821 دارای ارزش بازار   517 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره تابان لوتوس14021206 با نماد معاملاتی تابان02 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت2-ش.خ ساير0212 با نماد معاملاتی اراد244 دارای ارزش بازار   27087662 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.بخشي پتروشيمي دماوند-ب با نماد معاملاتی پتروما2 دارای ارزش بازار   17 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.زرين نهال ثنا-س با نماد معاملاتی ثنا دارای ارزش بازار   7829 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره تابان نوين14041015 با نماد معاملاتی تابان05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليد و توسعه سرب روي ايرانيان با نماد معاملاتی فتوسا دارای ارزش بازار   109100 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 16 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ليزينگ ايران با نماد معاملاتی وليز دارای ارزش بازار   51203 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين با نماد معاملاتی توسن دارای ارزش بازار   184595 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. گنجينه داريوش-د با نماد معاملاتی گنجينه دارای ارزش بازار   39137 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مبين وان كيش با نماد معاملاتی اوان دارای ارزش بازار   922086 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گلوكوزان‌ با نماد معاملاتی غگل دارای ارزش بازار   667801 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري ايساتيس پويا با نماد معاملاتی ويسا دارای ارزش بازار   40117 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ با نماد معاملاتی وتوسم دارای ارزش بازار   22902 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 21 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م7بودجه99-020704 با نماد معاملاتی اخزا907 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. ثروت داريوش -س با نماد معاملاتی داريوش دارای ارزش بازار   42144 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت با نماد معاملاتی افران2 دارای ارزش بازار   115 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت3-ش.خ0211 با نماد معاملاتی اراد324 دارای ارزش بازار   77614267 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش قم304-3ماهه18% با نماد معاملاتی قم304 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي با نماد معاملاتی اهرم دارای ارزش بازار   1636753 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه آرمان با نماد معاملاتی آرمان دارای ارزش بازار   1748 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.


مشاهده ابزارهای کمک بورسی
مشاهده ابزارهای اقتصادی مالی مشاهده اطلاعات و داده های اقتصادی مطالعه مطالب اقتصادی

شرکت توريستي ورفاهي آبادگران ايران با نماد معاملاتی آباد دارای ارزش بازار   475008 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت امتيازتسهيلات مسكن مرداد 1400 با نماد معاملاتی تسه0005 دارای ارزش بازار   11001 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين زرين(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ05 دارای ارزش بازار   12936 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت96-ش.خ030414 با نماد معاملاتی اراد96 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه خزاميا051-3ماهه18% با نماد معاملاتی صاميا051 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س. و خدمات مديريت صند. ب كشوري با نماد معاملاتی مديريت دارای ارزش بازار   57875 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 20 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت محصولات كاغذي لطيف با نماد معاملاتی لطيف دارای ارزش بازار   104613 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت معادن‌ بافق‌ با نماد معاملاتی كبافق دارای ارزش بازار   43794 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پيشگامان فن آوري و دانش آراميس با نماد معاملاتی تپسي دارای ارزش بازار   47160 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليدي چدن سازان با نماد معاملاتی چدن دارای ارزش بازار   217267 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فولاد كاويان با نماد معاملاتی فوكا دارای ارزش بازار   97415 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.سپند كاريزما-س با نماد معاملاتی كاريس دارای ارزش بازار   161652 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي‌ اكسير با نماد معاملاتی دلر دارای ارزش بازار   49466 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق ارمغان فيروزه آسيا-ثابت با نماد معاملاتی فيروزا دارای ارزش بازار   699705 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت آتي شستا-1402/05/10 با نماد معاملاتی جستا0205 دارای ارزش بازار   3187 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ذوب روي اصفهان با نماد معاملاتی فروي دارای ارزش بازار   78480 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق تضمين ا.سرمايه كاريزما-م با نماد معاملاتی ضمان دارای ارزش بازار   5806 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ2صوفيان(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن02 دارای ارزش بازار   200 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% با نماد معاملاتی صملي404 دارای ارزش بازار   42 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت كي بي سي با نماد معاملاتی كي بي سي دارای ارزش بازار   437192 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ليزينگ پارسيان با نماد معاملاتی ولپارس دارای ارزش بازار   39556 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت69-ش.خ0310 با نماد معاملاتی اراد69 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ با نماد معاملاتی ولصنم دارای ارزش بازار   132670 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌اصفهان‌ با نماد معاملاتی سصفها دارای ارزش بازار   77251 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نوش‌ مازندران‌ با نماد معاملاتی غنوش دارای ارزش بازار   830114 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولتي6-ش.خ0210 با نماد معاملاتی اراد60 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت3-ش.خ 0208 با نماد معاملاتی اراد31 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شهد با نماد معاملاتی قشهد دارای ارزش بازار   12036 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش همدان304-3ماهه18% با نماد معاملاتی مهمدا304 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص آگاه-8000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضترو4002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص آگاه-9000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضترو4003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص آگاه-10000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضترو4004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص آگاه-11000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضترو4005 دارای ارزش بازار   16 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص آگاه-12000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضترو4006 دارای ارزش بازار   39 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص آگاه-13000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضترو4007 دارای ارزش بازار   17 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص آگاه-14000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضترو4008 دارای ارزش بازار   92 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص آگاه-15000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضترو4009 دارای ارزش بازار   3 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص آگاه-16000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضترو4010 دارای ارزش بازار   9 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص آگاه-18000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضترو4011 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-8000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-9000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7004 دارای ارزش بازار   117 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-10000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-11000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-12000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7007 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-13000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7008 دارای ارزش بازار   3940 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-15000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7010 دارای ارزش بازار   199 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-16000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7011 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-18000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7012 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-20000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7013 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-22000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7014 دارای ارزش بازار   321 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-24000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7015 دارای ارزش بازار   47 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-26000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7016 دارای ارزش بازار   259 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-11000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1217 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-13000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1219 دارای ارزش بازار   39033 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-14000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1220 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-18000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1223 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-20000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1224 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-22000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1225 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

دانلود برنامه اکسل حساب کردن ارزش دفتری سهام بورسی

دانلود برنامه اکسل حساب کردن گردش دارایی سهام بورسی

دانلود برنامه اکسل حساب کردن نسبت بدهی به دارایی سهام بورسی

دانلود برنامه اکسل حساب کردن درصد سود ماهانه سهام بورسی

دانلود برنامه اکسل حساب کردن نرخ بازدهی سرمایه سهام بورسی

شرکت اختيارخ اهرم-26000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1227 دارای ارزش بازار   90 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-28000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1228 دارای ارزش بازار   3268 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-28000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7017 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-30000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7018 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-30000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1229 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-38000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1231 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-42000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1232 دارای ارزش بازار   36 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ والبر-5500-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضوال7000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ والبر-7500-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضوال7004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ والبر-8000-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضوال7005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ والبر-10000-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضوال7007 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ والبر-13000-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضوال7010 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-2600-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضخاو3000 دارای ارزش بازار   14 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-3500-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضخاو3004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-3750-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضخاو3005 دارای ارزش بازار   46 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-5000-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضخاو3008 دارای ارزش بازار   971 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-5500-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضخاو3009 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-3250-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضخاو7000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-3500-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضخاو7001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-3750-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضخاو7002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-4000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضخاو7003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-4500-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضخاو7004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-5000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضخاو7005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-5500-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضخاو7006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-6000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضخاو7007 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-6500-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضخاو7008 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-7500-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضخاو7010 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-1782-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3017 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-2079-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3019 دارای ارزش بازار   89 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-2227-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3020 دارای ارزش بازار   10197 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-2413-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3021 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-2598-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3022 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-2969-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3024 دارای ارزش بازار   4405 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-3341-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3025 دارای ارزش بازار   4232 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-3712-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3026 دارای ارزش بازار   1230 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-4083-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3027 دارای ارزش بازار   14622 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-4500-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3028 دارای ارزش بازار   6469 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-5000-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3029 دارای ارزش بازار   690 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-5500-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3030 دارای ارزش بازار   301 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-3500-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضملت7000 دارای ارزش بازار   4986 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-3750-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضملت7001 دارای ارزش بازار   2180 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-4000-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضملت7002 دارای ارزش بازار   3772 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-4500-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضملت7003 دارای ارزش بازار   591 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-5500-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضملت7005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-6000-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضملت7006 دارای ارزش بازار   27 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-6500-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضملت7007 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-7000-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضملت7008 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-7500-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضملت7009 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-8000-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضملت7010 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بركت-16000-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضبرك6001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بركت-18000-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضبرك6002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بركت-22000-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضبرك6004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بركت-26000-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضبرك6006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1500-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3021 دارای ارزش بازار   121 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1600-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3022 دارای ارزش بازار   458 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1700-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3023 دارای ارزش بازار   4204 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1800-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3024 دارای ارزش بازار   134 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1900-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3025 دارای ارزش بازار   20504 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-2000-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3026 دارای ارزش بازار   7624 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-2200-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3027 دارای ارزش بازار   25354 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-2400-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3028 دارای ارزش بازار   5482 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1600-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضصاد7000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1700-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضصاد7001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1800-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضصاد7002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1900-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضصاد7003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-2000-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضصاد7004 دارای ارزش بازار   6827 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-2200-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضصاد7005 دارای ارزش بازار   11143 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-2400-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضصاد7006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-3250-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضصاد7010 دارای ارزش بازار   416 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1600-1402/11/11 با نماد معاملاتی ضصاد1132 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1700-1402/11/11 با نماد معاملاتی ضصاد1133 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1800-1402/11/11 با نماد معاملاتی ضصاد1134 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1900-1402/11/11 با نماد معاملاتی ضصاد1135 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-2000-1402/11/11 با نماد معاملاتی ضصاد1136 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-2800-1402/11/11 با نماد معاملاتی ضصاد1140 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-3000-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3031 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-3250-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3032 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-3500-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3033 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-4000-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضصاد7013 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-4000-1402/11/11 با نماد معاملاتی ضصاد1145 دارای ارزش بازار   1303 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-1500-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6000 دارای ارزش بازار   6226 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-1600-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6001 دارای ارزش بازار   2897 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-1700-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-1800-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6003 دارای ارزش بازار   69 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-1900-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-2000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-2200-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6006 دارای ارزش بازار   1106 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-2400-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6007 دارای ارزش بازار   1963 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-2600-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6008 دارای ارزش بازار   3322 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-2800-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6009 دارای ارزش بازار   2572 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-3000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6010 دارای ارزش بازار   4456 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-3250-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6011 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-1500-1402/10/13 با نماد معاملاتی ضجار1038 دارای ارزش بازار   200 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-1600-1402/10/13 با نماد معاملاتی ضجار1039 دارای ارزش بازار   389 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-1800-1402/10/13 با نماد معاملاتی ضجار1041 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-1900-1402/10/13 با نماد معاملاتی ضجار1042 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-2400-1402/10/13 با نماد معاملاتی ضجار1045 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-2600-1402/10/13 با نماد معاملاتی ضجار1046 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-3500-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6012 دارای ارزش بازار   2 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-3750-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضجار6013 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-3500-1402/10/13 با نماد معاملاتی ضجار1050 دارای ارزش بازار   77 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-3750-1402/10/13 با نماد معاملاتی ضجار1051 دارای ارزش بازار   45 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فيروزه-16000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضروز4003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فيروزه-22000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضروز4006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فيروزه-26000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضروز4008 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فيروزه-28000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضروز4009 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فيروزه-34000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضروز4011 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فيروزه-30000-02/12/16 با نماد معاملاتی ضروز1206 دارای ارزش بازار   2483 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فيروزه-34000-02/12/16 با نماد معاملاتی ضروز1207 دارای ارزش بازار   2252 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-80000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4011 دارای ارزش بازار   15 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-90000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4012 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-100000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4013 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-110000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4014 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-130000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4016 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-140000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4017 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-160000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4019 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-200000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4021 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-220000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4022 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-240000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4023 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-280000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4025 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-9000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضسلا7003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-10000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضسلا7004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-11000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضسلا7005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-12000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضسلا7006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-13000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضسلا7007 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-16000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضسلا7010 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-18000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضسلا7011 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-22000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضسلا7013 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-14000-1402/12/16 با نماد معاملاتی ضسلا1217 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-18000-1402/12/16 با نماد معاملاتی ضسلا1220 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-24000-1402/12/16 با نماد معاملاتی ضسلا1223 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فخوز-3500-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضخوز6000 دارای ارزش بازار   17 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فخوز-4000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضخوز6002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فخوز-4500-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضخوز6003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فخوز-5000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضخوز6004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فخوز-5500-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضخوز6005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فخوز-8000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضخوز6010 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-2153-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضفلا7020 دارای ارزش بازار   112 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-2319-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضفلا7021 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-2650-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضفلا7023 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-3313-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضفلا7025 دارای ارزش بازار   2729 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-3644-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضفلا7026 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-3975-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضفلا7027 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-4306-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضفلا7028 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-4638-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضفلا7029 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-4969-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضفلا7030 دارای ارزش بازار   13 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-5300-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضفلا7031 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-5963-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضفلا7032 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-3313-1402/03/31 با نماد معاملاتی ضفلا3017 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-3644-1402/03/31 با نماد معاملاتی ضفلا3018 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-3975-1402/03/31 با نماد معاملاتی ضفلا3019 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-7288-1402/03/31 با نماد معاملاتی ضفلا3026 دارای ارزش بازار   15 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خگستر-4000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضستر6000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خگستر-4500-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضستر6001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خگستر-5000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضستر6002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خگستر-5500-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضستر6003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خگستر-6500-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضستر6005 دارای ارزش بازار   22 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خگستر-7500-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضستر6007 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خگستر-10000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضستر6010 دارای ارزش بازار   1 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-3250-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضخود4028 دارای ارزش بازار   1 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-3750-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضخود4030 دارای ارزش بازار   561 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-2800-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضخود7093 دارای ارزش بازار   331 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-2200-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضخود5013 دارای ارزش بازار   3161 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-2400-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضخود5014 دارای ارزش بازار   2367 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-2600-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضخود5015 دارای ارزش بازار   4769 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-3750-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضخود5020 دارای ارزش بازار   1084 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-3500-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضخود7096 دارای ارزش بازار   472 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-4500-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضخود5022 دارای ارزش بازار   5944 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-2400-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضخود6012 دارای ارزش بازار   489 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1400-14021118 با نماد معاملاتی ضدي1108 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1500-14021118 با نماد معاملاتی ضدي1109 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1900-14020518 با نماد معاملاتی ضدي513 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-2000-14020518 با نماد معاملاتی ضدي514 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1700-14020817 با نماد معاملاتی ضدي811 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1900-14020817 با نماد معاملاتی ضدي813 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فرابورس-15000-14020606 با نماد معاملاتی ضفرابورس607 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-3200-14020716 با نماد معاملاتی ضخاور700 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-3400-14020716 با نماد معاملاتی ضخاور701 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-3600-14020716 با نماد معاملاتی ضخاور702 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-3800-14020716 با نماد معاملاتی ضخاور703 دارای ارزش بازار   25200 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-4000-14020716 با نماد معاملاتی ضخاور704 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-4600-14020716 با نماد معاملاتی ضخاور707 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-4800-14020716 با نماد معاملاتی ضخاور708 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-3200-14030115 با نماد معاملاتی ضخاور118 دارای ارزش بازار   345 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-3400-14030115 با نماد معاملاتی ضخاور119 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-3600-14030115 با نماد معاملاتی ضخاور120 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-3800-14030115 با نماد معاملاتی ضخاور121 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-4000-14030115 با نماد معاملاتی ضخاور122 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سمگا-8500-14020709 با نماد معاملاتی ضسمگا703 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سمگا-9500-14020709 با نماد معاملاتی ضسمگا704 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سمگا-10500-14020709 با نماد معاملاتی ضسمگا705 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سمگا-12500-14020709 با نماد معاملاتی ضسمگا707 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ هم وزن-12000-14020428 با نماد معاملاتی ضهم وزن400 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ هم وزن-16000-14020428 با نماد معاملاتی ضهم وزن402 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-900-14020606 با نماد معاملاتی ضكرمان600 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-950-14020606 با نماد معاملاتی ضكرمان601 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1000-14020606 با نماد معاملاتی ضكرمان602 دارای ارزش بازار   24952 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1100-14020606 با نماد معاملاتی ضكرمان603 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1200-14020606 با نماد معاملاتی ضكرمان604 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1400-14020606 با نماد معاملاتی ضكرمان606 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1500-14020606 با نماد معاملاتی ضكرمان607 دارای ارزش بازار   14 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1600-14020606 با نماد معاملاتی ضكرمان608 دارای ارزش بازار   469 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-950-14021214 با نماد معاملاتی ضكرمان1201 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1000-14021214 با نماد معاملاتی ضكرمان1202 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1100-14021214 با نماد معاملاتی ضكرمان1203 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا با نماد معاملاتی كتوكا دارای ارزش بازار   179329 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-120000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4015 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق شاخص30 شركت فيروزه- سهام با نماد معاملاتی فيروزه دارای ارزش بازار   7044 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-4306-1402/03/31 با نماد معاملاتی ضفلا3020 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس با نماد معاملاتی ددام دارای ارزش بازار   26573 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه مپنا (سهامي عام) با نماد معاملاتی رمپنا دارای ارزش بازار   114587 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌ خزر با نماد معاملاتی سخزر دارای ارزش بازار   24009 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق سرمايه‌گذاري صنوين-مختلط با نماد معاملاتی صنوين دارای ارزش بازار   188 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت87-ش.خ030304 با نماد معاملاتی اراد87 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره مهرآيندگان لوتوس0311 با نماد معاملاتی مهان01 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي دانا با نماد معاملاتی ددانا دارای ارزش بازار   68459 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره فولاد51-بدون ضامن با نماد معاملاتی صفولا51 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شپنا-11000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضشنا6006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت107-ش.خ030724 با نماد معاملاتی اراد1074 دارای ارزش بازار   99720053 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه فاران شيمي 14050730 با نماد معاملاتی فاران05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبارمولد رفاه0208 با نماد معاملاتی گام0208132 دارای ارزش بازار   10701 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س بازده پايه صبا-ثابت با نماد معاملاتی ديبا دارای ارزش بازار   490751 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت86-ش.خ020404 با نماد معاملاتی اراد86 دارای ارزش بازار   9577 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فيروزه-20000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضروز4005 دارای ارزش بازار   180 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. كارا -د با نماد معاملاتی كارا دارای ارزش بازار   7986400 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي آبادان با نماد معاملاتی شپترو دارای ارزش بازار   198383 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -32 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1200-14021214 با نماد معاملاتی ضكرمان1204 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1300-14021214 با نماد معاملاتی ضكرمان1205 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1400-14021214 با نماد معاملاتی ضكرمان1206 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-2400-14020606 با نماد معاملاتی ضكرمان614 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ تفارس-2863-14020629 با نماد معاملاتی ضتفارس602 دارای ارزش بازار   4 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1200-14021220 با نماد معاملاتی ضخپارس1200 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1300-14021220 با نماد معاملاتی ضخپارس1201 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1400-14021220 با نماد معاملاتی ضخپارس1202 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1500-14021220 با نماد معاملاتی ضخپارس1203 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1800-14021220 با نماد معاملاتی ضخپارس1206 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-2000-14021220 با نماد معاملاتی ضخپارس1208 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1200-14020321 با نماد معاملاتی ضخپارس300 دارای ارزش بازار   7865 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1400-14020321 با نماد معاملاتی ضخپارس302 دارای ارزش بازار   83 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1600-14020321 با نماد معاملاتی ضخپارس304 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1900-14020321 با نماد معاملاتی ضخپارس307 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1200-14020621 با نماد معاملاتی ضخپارس600 دارای ارزش بازار   97 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1300-14020621 با نماد معاملاتی ضخپارس601 دارای ارزش بازار   5478 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1600-14020621 با نماد معاملاتی ضخپارس604 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-2000-14020621 با نماد معاملاتی ضخپارس608 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فزر-36000-14020730 با نماد معاملاتی ضفزر702 دارای ارزش بازار   37 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ حافرين-3400-14030306 با نماد معاملاتی ضحافرين302 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ حافرين-3600-14030306 با نماد معاملاتی ضحافرين303 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ حافرين-3800-14030306 با نماد معاملاتی ضحافرين304 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ حافرين-4000-14030306 با نماد معاملاتی ضحافرين305 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ حافرين-4800-14030306 با نماد معاملاتی ضحافرين309 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ حافرين-5000-14030306 با نماد معاملاتی ضحافرين310 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ حسير-18000-14020627 با نماد معاملاتی ضحسير613 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ حسير-22000-14020627 با نماد معاملاتی ضحسير616 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وسپهر-1817-14020321 با نماد معاملاتی ضوسپهر300 دارای ارزش بازار   183 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وسپهر-3239-14020321 با نماد معاملاتی ضوسپهر306 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وسپهر-3476-14020321 با نماد معاملاتی ضوسپهر307 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وسپهر-3949-14020321 با نماد معاملاتی ضوسپهر309 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وسپهر-2765-14020621 با نماد معاملاتی ضوسپهر604 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وسپهر-6949-14020321 با نماد معاملاتی ضوسپهر315 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وسپهر-7449-14020621 با نماد معاملاتی ضوسپهر616 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كاريس-28000-14020504 با نماد معاملاتی ضكاريس506 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كاريس-30000-14020504 با نماد معاملاتی ضكاريس507 دارای ارزش بازار   1 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كاريس-32000-14020504 با نماد معاملاتی ضكاريس508 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ تپسي-4500-14020619 با نماد معاملاتی ضتپسي600 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بتهران-1400-14020810 با نماد معاملاتی ضبتهران800 دارای ارزش بازار   15 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بتهران-1600-14020810 با نماد معاملاتی ضبتهران802 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بتهران-1700-14020810 با نماد معاملاتی ضبتهران803 دارای ارزش بازار   47 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بتهران-1800-14020810 با نماد معاملاتی ضبتهران804 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بتهران-2200-14020810 با نماد معاملاتی ضبتهران807 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بتهران-2800-14020810 با نماد معاملاتی ضبتهران810 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ توسن-16600-14020716 با نماد معاملاتی ضتوسن705 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ توسن-22600-14020716 با نماد معاملاتی ضتوسن708 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ توسن-24600-14020716 با نماد معاملاتی ضتوسن709 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ توان-15000-14021214 با نماد معاملاتی ضتوان1200 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ توان-16000-14021214 با نماد معاملاتی ضتوان1201 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ توان-18000-14021214 با نماد معاملاتی ضتوان1203 دارای ارزش بازار   1150 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ توان-19000-14021214 با نماد معاملاتی ضتوان1204 دارای ارزش بازار   3870 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ توان-22000-14021214 با نماد معاملاتی ضتوان1206 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ توان-26000-14021214 با نماد معاملاتی ضتوان1208 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ توان-15000-14020612 با نماد معاملاتی ضتوان600 دارای ارزش بازار   14 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ توان-16000-14020612 با نماد معاملاتی ضتوان601 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ توان-19000-14020612 با نماد معاملاتی ضتوان604 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف سمگا-7500-14020709 با نماد معاملاتی طسمگا702 دارای ارزش بازار   41 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف سمگا-8500-14020709 با نماد معاملاتی طسمگا703 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف خپارس-1200-14020621 با نماد معاملاتی طخپارس600 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف توسن-22600-14020716 با نماد معاملاتی طتوسن708 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف توسن-24600-14020716 با نماد معاملاتی طتوسن709 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف اهرم-6500-1402/07/23 با نماد معاملاتی طهرم7000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف وبملت-5500-1402/03/28 با نماد معاملاتی طملت3030 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف وبملت-6000-1402/03/28 با نماد معاملاتی طملت3031 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف بركت-38000-1402/06/08 با نماد معاملاتی طبرك6010 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف وبصادر-2200-1402/03/17 با نماد معاملاتی طصاد3027 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف وبصادر-2800-1402/03/17 با نماد معاملاتی طصاد3030 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف فولاد-6625-1402/03/31 با نماد معاملاتی طفلا3025 دارای ارزش بازار   368 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف فولاد-6625-1402/07/26 با نماد معاملاتی طفلا7033 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف خودرو-4500-1402/04/07 با نماد معاملاتی طخود4032 دارای ارزش بازار   4 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شبندر-15000-1402/06/14 با نماد معاملاتی طبدر6008 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شتران-6000-1402/03/28 با نماد معاملاتی طترا3028 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شتران-7000-1402/03/28 با نماد معاملاتی طترا3030 دارای ارزش بازار   23 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شتران-7500-1402/03/28 با نماد معاملاتی طترا3031 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شتران-5000-1402/07/23 با نماد معاملاتی طترا7003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شستا-865-1402/06/08 با نماد معاملاتی طستا6004 دارای ارزش بازار   2802 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شستا-965-1402/06/08 با نماد معاملاتی طستا6005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شستا-1065-1402/06/08 با نماد معاملاتی طستا6006 دارای ارزش بازار   5353 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شستا-1265-1402/06/08 با نماد معاملاتی طستا6008 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شستا-1365-1402/06/08 با نماد معاملاتی طستا6009 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شستا-1465-1402/06/08 با نماد معاملاتی طستا6010 دارای ارزش بازار   19412 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شستا-1400-1402/03/17 با نماد معاملاتی طستا3008 دارای ارزش بازار   2 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شستا-1500-1402/04/14 با نماد معاملاتی طستا4006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شستا-2400-1402/05/11 با نماد معاملاتی طستا5011 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م2بودجه01-040826 با نماد معاملاتی اخزا1024 دارای ارزش بازار   164234856 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره خوارزم411-6ماهه20% با نماد معاملاتی صرزم411 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه رازي با نماد معاملاتی ورازي دارای ارزش بازار   762374 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش مشهد312-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشهد312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پرداخت الكترونيك سامان كيش با نماد معاملاتی سپ دارای ارزش بازار   21997 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. بازده ثابت-د با نماد معاملاتی بازده4 دارای ارزش بازار   76942 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه س. و توسعه كيش14050724 با نماد معاملاتی كيش05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان كردستان با نماد معاملاتی سكرد دارای ارزش بازار   63096 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان با نماد معاملاتی زماهان دارای ارزش بازار   111974 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پشم‌ بافي‌ توس با نماد معاملاتی نتوس دارای ارزش بازار   30727 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ايران‌ ترانسفو با نماد معاملاتی بترانس دارای ارزش بازار   349459 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت120-ش.خ040417 با نماد معاملاتی اراد120 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. آرمان آتي كوثر-د با نماد معاملاتی آكورد2 دارای ارزش بازار   33 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌هرمزگان‌ با نماد معاملاتی سهرمز دارای ارزش بازار   40205 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت112-ش.خ 040408 با نماد معاملاتی اراد1124 دارای ارزش بازار   42462842 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ با نماد معاملاتی كرازي دارای ارزش بازار   169909 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پالايش نفت لاوان با نماد معاملاتی شاوان دارای ارزش بازار   82664 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 18 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع شيميايي كيمياگران امروز با نماد معاملاتی شكام دارای ارزش بازار   99213 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوين با نماد معاملاتی سنوين دارای ارزش بازار   41999 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت101-ش.خ020711 با نماد معاملاتی اراد101 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره كگل0059-بدون ضامن با نماد معاملاتی صگل0059 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه سامان با نماد معاملاتی بساما دارای ارزش بازار   213452 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت105-ش.خ030503 با نماد معاملاتی اراد105 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.پشتوانه سكه طلا كهربا با نماد معاملاتی كهربا دارای ارزش بازار   232530 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه قرن511-3ماهه18% با نماد معاملاتی صقرن511 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري جامي با نماد معاملاتی وجامي دارای ارزش بازار   27614 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد با نماد معاملاتی گوهران دارای ارزش بازار   282774 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 18 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه كرازي505-3ماهه18% با نماد معاملاتی صرازي505 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م16بودجه99-020528 با نماد معاملاتی اخزا9164 دارای ارزش بازار   220902408 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد رفاه0205 با نماد معاملاتی گام020513 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. سهامي اكسيژن-س با نماد معاملاتی اكسيژن دارای ارزش بازار   1898 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه فخوز42-بدون ضامن با نماد معاملاتی صخوز42 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. كارا -د با نماد معاملاتی كارا2 دارای ارزش بازار   1179 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.پشتوانه طلاي زرين آگاه با نماد معاملاتی مثقال2 دارای ارزش بازار   1 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان با نماد معاملاتی ومهان دارای ارزش بازار   62683 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 15 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م8بودجه99-020606 با نماد معاملاتی اخزا9084 دارای ارزش بازار   14168113 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره تابان كاردان14041015 با نماد معاملاتی تابان06 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نفت ايرانول با نماد معاملاتی شرانل دارای ارزش بازار   12938 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق با نماد معاملاتی ثشرق دارای ارزش بازار   82387 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م10بودجه99-020807 با نماد معاملاتی اخزا910 دارای ارزش بازار   11418 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان با نماد معاملاتی غگلستا دارای ارزش بازار   1244699 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قندهكمتان‌ با نماد معاملاتی قهكمت دارای ارزش بازار   28383 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ص. معدني كيمياي زنجان گستران با نماد معاملاتی كيميا دارای ارزش بازار   88236 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 15 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د با نماد معاملاتی اعتماد دارای ارزش بازار   5313576 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زرين معدن آسيا با نماد معاملاتی فزرين دارای ارزش بازار   98904 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س. ساختماني نظام مهندسي ايران با نماد معاملاتی ثنظام دارای ارزش بازار   23870 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س. توسعه و عمران استان كرمان با نماد معاملاتی كرمان دارای ارزش بازار   638396 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاصبابدون ضامن بارتبه اعتباري با نماد معاملاتی صبا1404 دارای ارزش بازار   134615 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پرميت‌ با نماد معاملاتی سپرمي دارای ارزش بازار   4797 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.نوع دوم سام-د با نماد معاملاتی سام2 دارای ارزش بازار   3 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان كارون با نماد معاملاتی سكارون دارای ارزش بازار   45191 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. كامياب آشنا-د با نماد معاملاتی كامياب دارای ارزش بازار   302429 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ با نماد معاملاتی كفپارس دارای ارزش بازار   204924 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.مشترك آسمان اميد -د با نماد معاملاتی آساميد دارای ارزش بازار   103980 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌ شرق‌ با نماد معاملاتی سشرق دارای ارزش بازار   123934 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نيرو سرمايه با نماد معاملاتی نيرو دارای ارزش بازار   42102 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م2بودجه00-031024 با نماد معاملاتی اخزا0024 دارای ارزش بازار   22115660 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م5بودجه00-030626 با نماد معاملاتی اخزا005 دارای ارزش بازار   26230 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي غدير با نماد معاملاتی شغدير دارای ارزش بازار   83846 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي اميركبير با نماد معاملاتی شكبير دارای ارزش بازار   14756 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% با نماد معاملاتی صنوآور12 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مجتمع صنايع لاستيك يزد با نماد معاملاتی پيزد دارای ارزش بازار   79367 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند با نماد معاملاتی واتي دارای ارزش بازار   63680 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 15 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليدي و صنعتي آبگينه‌ با نماد معاملاتی كابگن دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 39 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مس‌ شهيدباهنر با نماد معاملاتی فباهنر دارای ارزش بازار   151990 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.توسعه اطلس مفيد-س با نماد معاملاتی اطلس2 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10000 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م8بودجه00-030919 با نماد معاملاتی اخزا0084 دارای ارزش بازار   8720196 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره صند502-بدون ضامن با نماد معاملاتی صند502 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت ارتباطات سيار ايران با نماد معاملاتی همراه دارای ارزش بازار   109587 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پاكسان‌ با نماد معاملاتی شپاكسا دارای ارزش بازار   119034 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره تابان فردا نوين14050803 با نماد معاملاتی تابان09 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. با درآمد ثابت كمند با نماد معاملاتی كمند2 دارای ارزش بازار   277 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان لار سبزوار با نماد معاملاتی سبزوا دارای ارزش بازار   392646 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گسترش صنايع روي ايرانيان با نماد معاملاتی فگستر دارای ارزش بازار   126092 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان با نماد معاملاتی غشهداب دارای ارزش بازار   225027 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره خوارزم4411-6ماهه20% با نماد معاملاتی صرزم4411 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شير پگاه آذربايجان شرقي با نماد معاملاتی غپآذر دارای ارزش بازار   29274 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت5-ش.خ 0308 با نماد معاملاتی اراد564 دارای ارزش بازار   7116114 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د با نماد معاملاتی سخند دارای ارزش بازار   1251 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 31 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه صيدك601-3ماهه18% با نماد معاملاتی صيدك601 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليد و صادرات ريشمك با نماد معاملاتی ريشمك دارای ارزش بازار   120296 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نفت‌ بهران‌ با نماد معاملاتی شبهرن دارای ارزش بازار   60560 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پالايش نفت شيراز با نماد معاملاتی شراز دارای ارزش بازار   68437 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 19 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م16بودجه99-020528 با نماد معاملاتی اخزا916 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س تجارت شاخصي كاردان با نماد معاملاتی كاردان دارای ارزش بازار   14287 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد سامان0206 با نماد معاملاتی گام020656 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام با نماد معاملاتی انار دارای ارزش بازار   17321 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ايران‌ مرينوس‌ با نماد معاملاتی نمرينو دارای ارزش بازار   33944 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد سامان0208 با نماد معاملاتی گام020856 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت خوراك‌  دام‌ پارس‌ با نماد معاملاتی غدام دارای ارزش بازار   164948 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره فولاد512-بدون ضامن با نماد معاملاتی صفولا512 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تراكتورسازي‌ايران‌ با نماد معاملاتی تايرا دارای ارزش بازار   188954 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.پشتوانه طلاي زرين آگاه با نماد معاملاتی مثقال دارای ارزش بازار   165973 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سامان‌ گستراصفهان‌ با نماد معاملاتی ثامان دارای ارزش بازار   625626 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س در سهام افق ملت با نماد معاملاتی افق ملت دارای ارزش بازار   22401 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ريل پرداز نو آفرين با نماد معاملاتی حآفرين دارای ارزش بازار   185679 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مهندسي مرآت پولاد با نماد معاملاتی تپولا دارای ارزش بازار   16259 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت117-ش.خ030406 با نماد معاملاتی اراد1174 دارای ارزش بازار   124879677 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش اصفهان034-3ماهه18% با نماد معاملاتی مصفها034 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن با نماد معاملاتی صشستا311 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي بوعلي سينا با نماد معاملاتی بوعلي دارای ارزش بازار   625774 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. گنجينه يكم آويد-د با نماد معاملاتی گنجين دارای ارزش بازار   350 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نساجي بروجرد با نماد معاملاتی نبروج دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ح . فولاد خراسان با نماد معاملاتی فخاسح دارای ارزش بازار   139817 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ با نماد معاملاتی فسپا دارای ارزش بازار   102534 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فرابورس ايران با نماد معاملاتی فرابورس دارای ارزش بازار   525958 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره س. و توسعه كيش14020820 با نماد معاملاتی كيش1402 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تسهيلات مسكن ب. ملي-تير98 با نماد معاملاتی تملي804 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش شيراز304-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشير304 دارای ارزش بازار   3800 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تامين سرمايه بانك ملت با نماد معاملاتی تملت دارای ارزش بازار   77738 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع كشاورزي وكود زنجان با نماد معاملاتی زنجان دارای ارزش بازار   47950 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق پالايشي يكم-سهام با نماد معاملاتی پالايش دارای ارزش بازار   2183338 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه هواپيمايي كارون 060306 با نماد معاملاتی كارون06 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه خودرو0411-3ماهه18% با نماد معاملاتی صخود0411 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت لابراتوارداروسازي‌  دكترعبيدي‌ با نماد معاملاتی دعبيد دارای ارزش بازار   97435 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بين‌ المللي‌ محصولات‌  پارس‌ با نماد معاملاتی شپارس دارای ارزش بازار   113510 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سبحان دارو با نماد معاملاتی دسبحان دارای ارزش بازار   243904 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س آواي فرداي زاگرس-ثابت با نماد معاملاتی فردا2 دارای ارزش بازار   62 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي با نماد معاملاتی وبرق دارای ارزش بازار   1193158 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 28 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ليزينگ ايران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق دارای ارزش بازار   103363 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش شهركرد406-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشهر406 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تكنوتار با نماد معاملاتی تكنو دارای ارزش بازار   52745 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش كرج0312-سه ماهه18% با نماد معاملاتی مكرج0312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع سيمان دشتستان با نماد معاملاتی سدشت دارای ارزش بازار   3600 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گام بانك تجارت0204 با نماد معاملاتی اگ020418 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت106-ش.خ020624 با نماد معاملاتی اراد1064 دارای ارزش بازار   281638187 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت آسان پرداخت پرشين با نماد معاملاتی آپ دارای ارزش بازار   90726 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م5بودجه01-041015 با نماد معاملاتی اخزا105 دارای ارزش بازار   11855 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گام بانك تجارت0207 با نماد معاملاتی اگ020718 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه بترانس509-3ماهه18% با نماد معاملاتی صترا509 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قاسم ايران با نماد معاملاتی قاسم دارای ارزش بازار   69798 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود با نماد معاملاتی كشرق دارای ارزش بازار   43511 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت همكاران سيستم با نماد معاملاتی سيستم دارای ارزش بازار   216969 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س ياقوت آگاه-ثابت با نماد معاملاتی ياقوت4 دارای ارزش بازار   346135 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا با نماد معاملاتی زرفام دارای ارزش بازار   24530 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سلف ميلگرد آتيه خاورميانه2 با نماد معاملاتی عميلگرد2 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گام بانك ملت0208 با نماد معاملاتی اگ0208122 دارای ارزش بازار   437500 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان مجد خواف با نماد معاملاتی سخواف دارای ارزش بازار   12413 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه س توسعه صنعتي ايران با نماد معاملاتی وتوصا دارای ارزش بازار   685741 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ورزيران‌ با نماد معاملاتی كورز دارای ارزش بازار   9561 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. آريا-د با نماد معاملاتی يارا دارای ارزش بازار   11882 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو با نماد معاملاتی خگستر دارای ارزش بازار   2623384 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي فناوران با نماد معاملاتی شفن دارای ارزش بازار   167764 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنعت روي زنگان با نماد معاملاتی زنگان دارای ارزش بازار   77622 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد سپه0208 با نماد معاملاتی گام020815 دارای ارزش بازار   111081 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه معادن وص.معدني خاورميانه با نماد معاملاتی ميدكو دارای ارزش بازار   812553 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فولاد آلياژي ايران با نماد معاملاتی فولاژ دارای ارزش بازار   13560 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت الحاوي با نماد معاملاتی دحاوي دارای ارزش بازار   67453 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك سرمايه با نماد معاملاتی سمايه دارای ارزش بازار   7526 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -323 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌ قائن‌ با نماد معاملاتی سقاين دارای ارزش بازار   60630 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك شهر با نماد معاملاتی وشهر دارای ارزش بازار   278756 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 41 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ص.س.صندوق در صندوق صنم با نماد معاملاتی صنم دارای ارزش بازار   1613 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تجارت الكترونيك پارسيان كيش با نماد معاملاتی تاپكيش دارای ارزش بازار   70020 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره كگل509-بدون ضامن با نماد معاملاتی صگل509 دارای ارزش بازار   1885 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت109-ش.خ020719 با نماد معاملاتی اراد109 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشت و صنعت دشت خرم دره با نماد معاملاتی زدشت دارای ارزش بازار   124251 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پرداخت الكترونيك پاسارگاد با نماد معاملاتی پي پاد دارای ارزش بازار   1683322 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه بهمن ديزل14040331 با نماد معاملاتی ديزل04 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گسترش صنايع انرژي آذرآب با نماد معاملاتی فنرژي دارای ارزش بازار   17534 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان خوزستان با نماد معاملاتی سخوز دارای ارزش بازار   35850 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سايپا با نماد معاملاتی خساپا دارای ارزش بازار   2049217 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه صيدك404-3ماهه18% با نماد معاملاتی صيدك404 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شير و گوشت زاگرس شهركرد با نماد معاملاتی زشگزا دارای ارزش بازار   398458 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ص.خ.ثروت آفرين فيروزه 70%تاديه با نماد معاملاتی ثروت دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ با نماد معاملاتی ونفت دارای ارزش بازار   68745 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ با نماد معاملاتی فملي دارای ارزش بازار   1094220 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه اتكايي ايرانيان با نماد معاملاتی اتكاي دارای ارزش بازار   24432 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك ايران زمين با نماد معاملاتی وزمين دارای ارزش بازار   62420 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -357 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تسهيلات مسكن ب.ملي-آبان1401 با نماد معاملاتی تملي108 دارای ارزش بازار   3 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه  سرمد با نماد معاملاتی وسرمد دارای ارزش بازار   18575 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تامين سرمايه دماوند با نماد معاملاتی تماوند دارای ارزش بازار   66949 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش مشهد0312-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشهد0312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك‌ كارآفرين‌ با نماد معاملاتی وكار دارای ارزش بازار   69005 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با نماد معاملاتی زگلدشت دارای ارزش بازار   446609 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. نوع دوم نيلي دماوند-د با نماد معاملاتی نيلي4 دارای ارزش بازار   105886 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه پاكشو503-3ماهه 18% با نماد معاملاتی صكشو503 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع گلديران با نماد معاملاتی گلديرا دارای ارزش بازار   264275 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ با نماد معاملاتی زمگسا دارای ارزش بازار   156240 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305 با نماد معاملاتی اراد34 دارای ارزش بازار   1535962 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شيرين دارو با نماد معاملاتی دشيري دارای ارزش بازار   13786 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مبين انرژي خليج فارس با نماد معاملاتی مبين دارای ارزش بازار   54187 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت76-ش.خ030406 با نماد معاملاتی اراد76 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. نوع دوم نيلي دماوند-د با نماد معاملاتی نيلي2 دارای ارزش بازار   11 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. سپيد دماوند-د با نماد معاملاتی سپيدما2 دارای ارزش بازار   92 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ايران‌دارو با نماد معاملاتی ديران دارای ارزش بازار   196465 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت113-ش.خ060627 با نماد معاملاتی اراد1134 دارای ارزش بازار   63902265 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت با نماد معاملاتی افران دارای ارزش بازار   5794412 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گازلوله‌ با نماد معاملاتی پلوله دارای ارزش بازار   21037 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 16 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان خوزستان با نماد معاملاتی سخوز2 دارای ارزش بازار   192204 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فرآورده‌هاي‌نسوزآذر با نماد معاملاتی كاذر دارای ارزش بازار   118642 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س تمشك نماد رشد-در صندوق با نماد معاملاتی تمشك دارای ارزش بازار   157992 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فولاد خراسان با نماد معاملاتی فخاس دارای ارزش بازار   14587 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق سرمايه گذاري درسا – سهام با نماد معاملاتی درسا دارای ارزش بازار   33730 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري ساختماني نوين با نماد معاملاتی وثنو دارای ارزش بازار   77006 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ريل پردازسير با نماد معاملاتی حريل دارای ارزش بازار   99360 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي مارون با نماد معاملاتی مارون دارای ارزش بازار   44142 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه شهر602-3ماهه21% با نماد معاملاتی صشهر602 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع تجهيزات نفت با نماد معاملاتی فنفت دارای ارزش بازار   138557 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سازه‌ پويش‌ با نماد معاملاتی خپويش دارای ارزش بازار   970846 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان با نماد معاملاتی غبهار دارای ارزش بازار   49810 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ص.س.املاك ومستغلات ارزش مسكن با نماد معاملاتی ارزش مسكن دارای ارزش بازار   119475 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد رفاه0206 با نماد معاملاتی گام0206132 دارای ارزش بازار   457 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت روغن‌ نباتي‌ ناب با نماد معاملاتی غناب دارای ارزش بازار   27785 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م20بودجه98-020806 با نماد معاملاتی اخزا820 دارای ارزش بازار   351 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنعتي بهپاك با نماد معاملاتی بهپاك دارای ارزش بازار   226745 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.راهبرد ممتازابن سينا-س با نماد معاملاتی رماس دارای ارزش بازار   6588 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. سهام زرين كوروش-س با نماد معاملاتی زرين دارای ارزش بازار   6900 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه كرمان موتور-تمدن040602 با نماد معاملاتی كرمان461 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت حمل و نقل گهرترابر سيرجان با نماد معاملاتی حگهر دارای ارزش بازار   85188 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ با نماد معاملاتی وتوكا دارای ارزش بازار   195935 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه زندگي خاورميانه با نماد معاملاتی بخاور دارای ارزش بازار   118856 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بهساز كاشانه تهران با نماد معاملاتی ثبهساز دارای ارزش بازار   1088757 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 23 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت99-ش.خ050723 با نماد معاملاتی اراد99 دارای ارزش بازار   8244 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گام بانك اقتصاد نوين0204 با نماد معاملاتی اگ020455 دارای ارزش بازار   93399 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ص مرابحه خودرو401- 3ماهه 18% با نماد معاملاتی صخود401 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت95-ش.خ020514 با نماد معاملاتی اراد954 دارای ارزش بازار   89504283 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شيشه‌ و گاز با نماد معاملاتی كگاز دارای ارزش بازار   421767 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گام بانك تجارت0203 با نماد معاملاتی اگ020318 دارای ارزش بازار   12384 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي نوري با نماد معاملاتی نوري دارای ارزش بازار   326806 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي جم با نماد معاملاتی جم دارای ارزش بازار   49540 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك تجارت با نماد معاملاتی وتجارت دارای ارزش بازار   3008241 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 19 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه‌ صنعتي‌ بارز با نماد معاملاتی پكرمان دارای ارزش بازار   7115 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. ارزش پاداش-د با نماد معاملاتی پاداش2 دارای ارزش بازار   47 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م20بودجه98-020806 با نماد معاملاتی اخزا8204 دارای ارزش بازار   11657644 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت فارسيت اهواز با نماد معاملاتی سفاسي دارای ارزش بازار   47116 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش مشهد304-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشهد304 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشت وصنعت شريف آباد با نماد معاملاتی زشريف دارای ارزش بازار   501129 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت رينگ‌سازي‌مشهد با نماد معاملاتی خرينگ دارای ارزش بازار   343239 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه صنعتي و معدني امير با نماد معاملاتی وامير دارای ارزش بازار   15879 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بهنوش‌ ايران‌ با نماد معاملاتی غبهنوش دارای ارزش بازار   70386 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.رشد پايدار آبان-د با نماد معاملاتی رشد دارای ارزش بازار   5598 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت رايان هم افزا با نماد معاملاتی رافزا دارای ارزش بازار   183745 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. آوند مفيد-د با نماد معاملاتی آوند دارای ارزش بازار   1264324 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.نوع دوم سام-د با نماد معاملاتی سام دارای ارزش بازار   142759 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت دريايي و کشتيراني خط دريابندر با نماد معاملاتی حبندر دارای ارزش بازار   38884 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ص.ج.ستاره برتر20%تاديه با نماد معاملاتی استارز دارای ارزش بازار   650 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت123-ش.خ051117 با نماد معاملاتی اراد1234 دارای ارزش بازار   63146038 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت لاميران‌ با نماد معاملاتی فلامي دارای ارزش بازار   48465 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.پاداش سرمايه پارس-س با نماد معاملاتی پادا دارای ارزش بازار   3450 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش تبريز312-3ماهه18% با نماد معاملاتی تبريز312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش اصفهان306-3ماهه18% با نماد معاملاتی مصفها306 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ2دورود(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن11 دارای ارزش بازار   472 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گام بانك تجارت0206 با نماد معاملاتی اگ020618 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش تهران402-3ماهه18% با نماد معاملاتی تهران402 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س سلام فارابي-سهام با نماد معاملاتی سلام دارای ارزش بازار   86387 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قند شيروان قوچان و بجنورد با نماد معاملاتی قشير دارای ارزش بازار   57162 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ح . قند شيرين خراسان با نماد معاملاتی قشرينح دارای ارزش بازار   20037 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره فولاد005-بدون ضامن با نماد معاملاتی صفولا005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان ساوه با نماد معاملاتی ساوه دارای ارزش بازار   89716 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت112-ش.خ 040408 با نماد معاملاتی اراد112 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنعتي زر ماكارون با نماد معاملاتی غزر دارای ارزش بازار   304565 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بنيان ديزل با نماد معاملاتی خبنيان دارای ارزش بازار   148409 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م1بودجه01-040326 با نماد معاملاتی اخزا1014 دارای ارزش بازار   24449099 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه سيبا503-3ماهه 18% با نماد معاملاتی صيبا503 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه دعبيد602-3ماهه18% با نماد معاملاتی صعبيد602 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت4-ش.خ 0206 با نماد معاملاتی اراد494 دارای ارزش بازار   52941754 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه صايپا049-3ماهه 18% با نماد معاملاتی صايپا0492 دارای ارزش بازار   368519 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.اوراق دولت خليج فارس-د با نماد معاملاتی ساحل دارای ارزش بازار   9074 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري كوه نور با نماد معاملاتی ثنور دارای ارزش بازار   43715 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 22 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين با نماد معاملاتی تيپيكو دارای ارزش بازار   77105 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303 با نماد معاملاتی اراد334 دارای ارزش بازار   33503024 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري صدرتامين با نماد معاملاتی تاصيكو دارای ارزش بازار   180410 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن با نماد معاملاتی وكبهمن دارای ارزش بازار   395830 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تمام سكه طرح جديد0211ملت با نماد معاملاتی سكه0211پ02 دارای ارزش بازار   68774 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع سرام آرا با نماد معاملاتی كارام دارای ارزش بازار   155 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت انتقال داده هاي آسياتك با نماد معاملاتی اسياتك دارای ارزش بازار   158296 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه و عمران اميد با نماد معاملاتی ثاميد دارای ارزش بازار   250250 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان با نماد معاملاتی ولتجار دارای ارزش بازار   10989 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه زندگي باران با نماد معاملاتی باران دارای ارزش بازار   13078 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت باما با نماد معاملاتی كاما دارای ارزش بازار   730502 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع مس افق كرمان با نماد معاملاتی فافق دارای ارزش بازار   50822 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.آسمان آرماني سهام-س با نماد معاملاتی آساس دارای ارزش بازار   28744 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ماداكتو استيل كرد با نماد معاملاتی فماك دارای ارزش بازار   28748 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش شيراز312-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشير312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گسترش قطعه سازي كمند با نماد معاملاتی فكمند دارای ارزش بازار   4424 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك گردشگري با نماد معاملاتی وگردش دارای ارزش بازار   992832 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س خاتم ايساتيس پويا-ثابت با نماد معاملاتی خاتم دارای ارزش بازار   168184 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع‌ آذرآب‌ با نماد معاملاتی فاذر دارای ارزش بازار   282939 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد سامان0207 با نماد معاملاتی گام0207562 دارای ارزش بازار   2618 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فروسيليسيم خمين با نماد معاملاتی فروسيل دارای ارزش بازار   26431 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين بهرامن(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ18 دارای ارزش بازار   6087 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س نگين سامان-ثابت با نماد معاملاتی كارين دارای ارزش بازار   586398 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليد برق عسلويه  مپنا با نماد معاملاتی بمپنا دارای ارزش بازار   114791 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش كرج034-3ماهه18% با نماد معاملاتی مكرج034 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. پرتو پايش پيشرو-س با نماد معاملاتی پرتو دارای ارزش بازار   11878 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه صنعتي پاكشو با نماد معاملاتی پاكشو دارای ارزش بازار   48420 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليدات پتروشيمي قائد بصير با نماد معاملاتی شبصير دارای ارزش بازار   165870 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت حمل‌ونقل‌توكا با نماد معاملاتی حتوكا دارای ارزش بازار   84498 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.خليج فارس-د با نماد معاملاتی نخل دارای ارزش بازار   75369 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% با نماد معاملاتی صمعاد412 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نيروگاه زاگرس كوثر با نماد معاملاتی بزاگرس دارای ارزش بازار   113040 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس با نماد معاملاتی طلا دارای ارزش بازار   2287643 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت امتيازتسهيلات مسكن بهمن 1400 با نماد معاملاتی تسه0011 دارای ارزش بازار   2387 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ2فراز(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن23 دارای ارزش بازار   9091 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ح. پخش البرز با نماد معاملاتی پخشح دارای ارزش بازار   33104 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن با نماد معاملاتی صغدير408 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره كگل59-بدون ضامن با نماد معاملاتی صگل59 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د با نماد معاملاتی اعتماد4 دارای ارزش بازار   1037364 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قند نقش جهان با نماد معاملاتی قنقش دارای ارزش بازار   9267 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌ بجنورد با نماد معاملاتی سبجنو دارای ارزش بازار   12000 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد سامان0204 با نماد معاملاتی گام020456 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م6بودجه00-030723 با نماد معاملاتی اخزا0064 دارای ارزش بازار   101700605 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري مسكن جنوب با نماد معاملاتی ثجنوب دارای ارزش بازار   360116 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشت و دام قيام اصفهان با نماد معاملاتی زقيام دارای ارزش بازار   172995 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه معلم با نماد معاملاتی ومعلم دارای ارزش بازار   153119 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره پترو612-6ماهه 18% با نماد معاملاتی صپترو612 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ با نماد معاملاتی قجام دارای ارزش بازار   60867 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت83-ش.خ041220 با نماد معاملاتی اراد834 دارای ارزش بازار   46449853 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ص.ج.فيروزه40%تاديه با نماد معاملاتی ونچر دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س سپر سرمايه بيدار- ثابت با نماد معاملاتی سپر4 دارای ارزش بازار   1046426 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ با نماد معاملاتی خاهن دارای ارزش بازار   142682 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م4بودجه00-030522 با نماد معاملاتی اخزا0044 دارای ارزش بازار   28610098 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت منفعت حرم تا حرم 14030714 با نماد معاملاتی حرم03 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش مشهد412-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشهد412 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ با نماد معاملاتی دفرا دارای ارزش بازار   180696 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پست بانك ايران با نماد معاملاتی وپست دارای ارزش بازار   95297 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 16 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه ميهن با نماد معاملاتی ميهن دارای ارزش بازار   65263 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 36 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت معدني و صنعتي گل گهر با نماد معاملاتی كگل دارای ارزش بازار   508840 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كوير تاير با نماد معاملاتی پكوير دارای ارزش بازار   75485 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پارس خودرو با نماد معاملاتی خپارس دارای ارزش بازار   1038557 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش قم312-سه ماهه18% با نماد معاملاتی قم312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گ.س.وت.ص.پتروشيمي خليج فارس با نماد معاملاتی پترول دارای ارزش بازار   412598 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت دشت‌ مرغاب‌ با نماد معاملاتی غدشت دارای ارزش بازار   200363 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م5بودجه01-041015 با نماد معاملاتی اخزا1052 دارای ارزش بازار   11 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين سحرخيز(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ11 دارای ارزش بازار   21151 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌ سايپا با نماد معاملاتی وساپا دارای ارزش بازار   862529 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره تابان فردا سپهر14050803 با نماد معاملاتی تابان08 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تمام سكه طرح جديد 0310 صادرات با نماد معاملاتی سكه0310پ04 دارای ارزش بازار   94773 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش شيراز04-سه ماهه18% با نماد معاملاتی مشير04 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز با نماد معاملاتی اعتلا دارای ارزش بازار   31771 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 23 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تامين مسكن جوانان با نماد معاملاتی ثجوان دارای ارزش بازار   1866 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م3بودجه01-040520 با نماد معاملاتی اخزا103 دارای ارزش بازار   64232 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت واسپاري ملت با نماد معاملاتی ولملت دارای ارزش بازار   133416 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توكا رنگ فولاد سپاهان با نماد معاملاتی شتوكا دارای ارزش بازار   94683 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره ريلي البرز نيرو14051223 با نماد معاملاتی البرز05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت معادن‌منگنزايران‌ با نماد معاملاتی كمنگنز دارای ارزش بازار   114244 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه سايپا308-3ماهه 18% با نماد معاملاتی صايپا308 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت5-ش.خ 0309 با نماد معاملاتی اراد57 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين روستا(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ08 دارای ارزش بازار   3399 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م11بودجه99-020906 با نماد معاملاتی اخزا9114 دارای ارزش بازار   6498588 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره تابان سپهر14021206 با نماد معاملاتی تابان032 دارای ارزش بازار   230769 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت رهشاد سپاهان (سهامي عام با نماد معاملاتی حرهشا دارای ارزش بازار   11443 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش اصفهان412-3ماهه18% با نماد معاملاتی مصفها412 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌ كرمان‌ با نماد معاملاتی سكرما دارای ارزش بازار   9637 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توكاريل با نماد معاملاتی توريل دارای ارزش بازار   62352 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق سرمايه گذاري ترمه-سهام با نماد معاملاتی ترمه دارای ارزش بازار   2693 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌هگمتان‌ با نماد معاملاتی سهگمت دارای ارزش بازار   46849 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 14 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نيروكلر با نماد معاملاتی شكلر دارای ارزش بازار   46451 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبارمولد صنعت020930 با نماد معاملاتی گام020911 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت خدمات فني فولاد يزد با نماد معاملاتی خفولا دارای ارزش بازار   101087 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت108-ش.خ060218 با نماد معاملاتی اراد1084 دارای ارزش بازار   32597347 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره ريل پردازسير021212 با نماد معاملاتی حريل02 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شيشه‌ همدان‌ با نماد معاملاتی كهمدا دارای ارزش بازار   353524 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ با نماد معاملاتی ثمسكن دارای ارزش بازار   101801 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشاورزي و دامپروري بينالود با نماد معاملاتی زبينا دارای ارزش بازار   178512 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س.توسعه و عمران استان اردبيل با نماد معاملاتی ثتوسا دارای ارزش بازار   1721 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كارخانه هاي صنعتي آزمايش با نماد معاملاتی لازما دارای ارزش بازار   16290 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ با نماد معاملاتی وتوشه دارای ارزش بازار   51438 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد با نماد معاملاتی شجم دارای ارزش بازار   508925 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ح . سرمايه گذاري افتخار سهام با نماد معاملاتی وفتخارح دارای ارزش بازار   1487 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ايركا پارت صنعت با نماد معاملاتی خكار دارای ارزش بازار   233566 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. با درآمد ثابت ماني با نماد معاملاتی ماني دارای ارزش بازار   115863 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات با نماد معاملاتی وسپهر دارای ارزش بازار   262620 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ با نماد معاملاتی وبيمه دارای ارزش بازار   83049 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ليزينگ پارسيان-3ماهه18% با نماد معاملاتی پارسا211 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه بهمن404-3ماهه 18% با نماد معاملاتی صبهمن404 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي‌ فارابي‌ با نماد معاملاتی دفارا دارای ارزش بازار   590032 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نورد آلومينيوم‌ با نماد معاملاتی فنوال دارای ارزش بازار   854064 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه صنايع كاغذ پارس با نماد معاملاتی چكاپا دارای ارزش بازار   96843 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قرض الحسنه بانك مهر 14031214 با نماد معاملاتی مهريران دارای ارزش بازار   1021 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نورد و لوله اهواز با نماد معاملاتی فاهواز دارای ارزش بازار   1630 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي‌ اسوه‌ با نماد معاملاتی داسوه دارای ارزش بازار   9221 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد معاملاتی فارس دارای ارزش بازار   166886 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت127-ش.خ040623 با نماد معاملاتی اراد127 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه اتكايي آواي پارس70% تاديه با نماد معاملاتی آواپارس دارای ارزش بازار   47530 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشاورزي و دامپروري ملارد شير با نماد معاملاتی زملارد دارای ارزش بازار   1808584 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س پتروشيمي آگاه-بخشي با نماد معاملاتی پتروآگاه دارای ارزش بازار   2639257 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري معيار صنعت پارس با نماد معاملاتی معيار دارای ارزش بازار   8557 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه كارخانجات صنعتي تبرك با نماد معاملاتی تبرك دارای ارزش بازار   178159 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه پلاستيك پديده 14050629 با نماد معاملاتی پديده05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.سهام آواي معيار-س با نماد معاملاتی آوا دارای ارزش بازار   6182 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تكادو با نماد معاملاتی وكادو دارای ارزش بازار   234468 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري پارس آريان با نماد معاملاتی آريان دارای ارزش بازار   222182 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ با نماد معاملاتی چكاوه دارای ارزش بازار   48107 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت94-ش.خ030816 با نماد معاملاتی اراد944 دارای ارزش بازار   77951717 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران با نماد معاملاتی بورس دارای ارزش بازار   376530 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري دانايان با نماد معاملاتی ودانا دارای ارزش بازار   70247 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 26 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م1بودجه00-030821 با نماد معاملاتی اخزا001 دارای ارزش بازار   1387 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت توسعه اقتصادي آرين با نماد معاملاتی وآرين دارای ارزش بازار   50333 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌ بهبهان‌ با نماد معاملاتی سبهان دارای ارزش بازار   59311 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت لوازم‌ خانگي‌ پارس‌ با نماد معاملاتی لخانه دارای ارزش بازار   18135 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت منفعت دولت7-ش.خاص نوين0204 با نماد معاملاتی افاد734 دارای ارزش بازار   3642848 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت128-ش.خ051224 با نماد معاملاتی اراد1284 دارای ارزش بازار   64930278 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان با نماد معاملاتی ثاخت دارای ارزش بازار   199679 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نيروترانس‌ با نماد معاملاتی بنيرو دارای ارزش بازار   148669 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فنرسازي‌خاور با نماد معاملاتی خفنر دارای ارزش بازار   225349 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تسهيلات مسكن ب. ملي-شهريور98 با نماد معاملاتی تملي806 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209 با نماد معاملاتی اراد554 دارای ارزش بازار   31259716 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره ملي412-6 ماهه18% با نماد معاملاتی صملي412 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره فولاد052-بدون ضامن با نماد معاملاتی صفولا052 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه فخوز0412-بدون ضامن با نماد معاملاتی صخوز0412 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت108-ش.خ060218 با نماد معاملاتی اراد108 دارای ارزش بازار   1648616 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه صكورش302-3ماهه18% با نماد معاملاتی صكورش302 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت امتيازتسهيلات مسكن مهر1400 با نماد معاملاتی تسه0007 دارای ارزش بازار   1953 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري هامون صبا با نماد معاملاتی وهامون دارای ارزش بازار   148648 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 19 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م6بودجه01-030814 با نماد معاملاتی اخزا106 دارای ارزش بازار   35167 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سوژميران با نماد معاملاتی فسوژ دارای ارزش بازار   272932 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه كرمان موتور14030614 با نماد معاملاتی كرمان03 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره تابان سپهر14021206 با نماد معاملاتی تابان03 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س. پتروشيمي ساختمان  خليج فارس با نماد معاملاتی وپسا دارای ارزش بازار   34298 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه با نماد معاملاتی سرچشمه دارای ارزش بازار   335214 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ايران‌ خودرو با نماد معاملاتی خودرو دارای ارزش بازار   2136076 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س درياي آبي فيروزه-سهام با نماد معاملاتی دريا دارای ارزش بازار   1948 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس با نماد معاملاتی زپارس دارای ارزش بازار   112789 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي‌زهراوي‌ با نماد معاملاتی دزهراوي دارای ارزش بازار   52196 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه آما411-3ماهه18% با نماد معاملاتی صاما411 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م7بودجه00-030912 با نماد معاملاتی اخزا007 دارای ارزش بازار   5729 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع ماديران با نماد معاملاتی ماديرا دارای ارزش بازار   620256 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت لنت‌ ترمزايران‌ با نماد معاملاتی خلنت دارای ارزش بازار   125674 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليد مواداوليه الياف مصنوعي با نماد معاملاتی شمواد دارای ارزش بازار   271566 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ 2 فارس(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن01 دارای ارزش بازار   5530 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت خريد دين توسعه كيش14021110 با نماد معاملاتی كيش0211 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ با نماد معاملاتی بايكا دارای ارزش بازار   819 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.پشتوانه سكه طلاي زر با نماد معاملاتی زر دارای ارزش بازار   100200 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبارمولد ت.تعاون020531 با نماد معاملاتی گام020522 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مهركام‌پارس‌ با نماد معاملاتی خمهر دارای ارزش بازار   571961 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فولاد  خوزستان با نماد معاملاتی فخوز دارای ارزش بازار   147907 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. آرمان آتي كوثر-د با نماد معاملاتی آكورد دارای ارزش بازار   638284 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. شاخصي كيان-س با نماد معاملاتی هم وزن دارای ارزش بازار   218154 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داده‌پردازي‌ايران‌ با نماد معاملاتی مداران دارای ارزش بازار   39900 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ با نماد معاملاتی فرآور دارای ارزش بازار   190005 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كيميدارو با نماد معاملاتی دكيمي دارای ارزش بازار   40189 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره پديده ش. پايدار14060510 با نماد معاملاتی پايدار06 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت چرخشگر با نماد معاملاتی خچرخش دارای ارزش بازار   408977 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين آرنيكا(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ27 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ2زاوه تربت(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن21 دارای ارزش بازار   127 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين مدبرتوس(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ23 دارای ارزش بازار   953 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ريل گردش ايرانيان با نماد معاملاتی حگردش دارای ارزش بازار   311682 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تامين سرمايه امين با نماد معاملاتی امين دارای ارزش بازار   463130 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كالسيمين‌ با نماد معاملاتی فاسمين دارای ارزش بازار   217443 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 16 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت105-ش.خ030503 با نماد معاملاتی اراد1054 دارای ارزش بازار   62311170 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كارخانجات توليدي پلاستيران با نماد معاملاتی پلاست دارای ارزش بازار   135407 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري وثوق امين با نماد معاملاتی وثوق دارای ارزش بازار   105448 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت آ.س.پ با نماد معاملاتی آ س پ دارای ارزش بازار   35586 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تامين سرمايه خليج فارس با نماد معاملاتی تفارس دارای ارزش بازار   161696 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت3-ش.خ 0208 با نماد معاملاتی اراد314 دارای ارزش بازار   77148521 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت لامپ‌  پارس‌ شهاب‌ با نماد معاملاتی بشهاب دارای ارزش بازار   73392 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌ سفيد ني‌ريز با نماد معاملاتی سنير دارای ارزش بازار   85577 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م7بودجه00-030912 با نماد معاملاتی اخزا0074 دارای ارزش بازار   21037960 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره شستا512-6ماهه20% با نماد معاملاتی صشستا512 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه صايپا409-3ماهه 18% با نماد معاملاتی صايپا409 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق شاخص30 شركت فيروزه- سهام با نماد معاملاتی فيروزه2 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره فولاد12-بدون ضامن با نماد معاملاتی صفولا12 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت امتيازتسهيلات مسكن دي1400 با نماد معاملاتی تسه0010 دارای ارزش بازار   1559 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه غدير504-3ماهه18% با نماد معاملاتی صغدير504 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي سبحان انكولوژي با نماد معاملاتی دسانكو دارای ارزش بازار   43313 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره فارس307- 3ماهه18% با نماد معاملاتی صفارس307 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري توسعه توكا با نماد معاملاتی وتوسكا دارای ارزش بازار   78407 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 16 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه صاف فيلم كاردان051116 با نماد معاملاتی صاف فيلم51 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنعتي مينو با نماد معاملاتی غصينو دارای ارزش بازار   101656 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ با نماد معاملاتی وغدير دارای ارزش بازار   526087 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه سوليكو كاله كارون051117 با نماد معاملاتی كاله53 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س با درآمد ثابت تصميم با نماد معاملاتی تصميم دارای ارزش بازار   1208407 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م14بودجه99-021025 با نماد معاملاتی اخزا914 دارای ارزش بازار   3503 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م21بودجه98-020906 با نماد معاملاتی اخزا8214 دارای ارزش بازار   6694245 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. نشان هامرز-د با نماد معاملاتی نشان دارای ارزش بازار   27693 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره كگل059-بدون ضامن با نماد معاملاتی صگل059 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه پاسارگاد با نماد معاملاتی بپاس دارای ارزش بازار   318053 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گام بانك صادرات ايران0207 با نماد معاملاتی اگ020719 دارای ارزش بازار   82301 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. اهرمي توان مفيد-س با نماد معاملاتی توان دارای ارزش بازار   536037 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت86-ش.خ020404 با نماد معاملاتی اراد864 دارای ارزش بازار   252181419 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. ويستا -س با نماد معاملاتی ويستا دارای ارزش بازار   5776 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا با نماد معاملاتی زرفام2 دارای ارزش بازار   1 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري مسكن الوند با نماد معاملاتی ثالوند دارای ارزش بازار   112467 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت لبنيات‌ كالبر با نماد معاملاتی غالبر دارای ارزش بازار   53393 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك صادرات ايران با نماد معاملاتی وبصادر دارای ارزش بازار   2729398 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فنرسازي‌زر با نماد معاملاتی خزر دارای ارزش بازار   258781 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س. فني و مهندسي مشانير با نماد معاملاتی ومشان دارای ارزش بازار   39853 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير با نماد معاملاتی پارتا دارای ارزش بازار   174984 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ص.س.جسورانه رويش لوتوس با نماد معاملاتی رويش دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت امتيازتسهيلات ملي سال 1402 با نماد معاملاتی تملي1402 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش كرج312-سه ماهه18% با نماد معاملاتی مكرج312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌ با نماد معاملاتی خصدرا دارای ارزش بازار   499521 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پخش البرز با نماد معاملاتی پخش دارای ارزش بازار   27468 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نيوپان‌ 22 بهمن‌ با نماد معاملاتی چنوپا دارای ارزش بازار   2293 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره خوارزم0411-6ماهه20% با نماد معاملاتی صرزم0411 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مواد اوليه دارويي البرز بالك با نماد معاملاتی دبالك دارای ارزش بازار   85333 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. دارا الگوريتم-د با نماد معاملاتی دارا4 دارای ارزش بازار   3845688 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شيرپاستوريزه پگاه گيلان با نماد معاملاتی غگيلا دارای ارزش بازار   209368 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌شاهرود با نماد معاملاتی سرود2 دارای ارزش بازار   78577 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد با نماد معاملاتی فولاي دارای ارزش بازار   317415 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت لعابيران‌ با نماد معاملاتی شلعاب دارای ارزش بازار   384899 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پمپ‌ سازي‌ ايران‌ با نماد معاملاتی تپمپي دارای ارزش بازار   148027 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت62-ش.خ0309 با نماد معاملاتی اراد624 دارای ارزش بازار   26609387 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. ثبات ويستا -د با نماد معاملاتی ثبات2 دارای ارزش بازار   432 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت آلومراد با نماد معاملاتی فمراد دارای ارزش بازار   90936 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس با نماد معاملاتی كپرور دارای ارزش بازار   73454 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس با نماد معاملاتی ثزاگرس دارای ارزش بازار   23694 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فولاد شاهرود با نماد معاملاتی فرود دارای ارزش بازار   234914 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد معاملاتی پارسان دارای ارزش بازار   71885 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق خصوصي ديوان ارزش35%تاديه با نماد معاملاتی ديوان دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره مهرآيندگان لوتوس0507 با نماد معاملاتی مهان03 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه البرز با نماد معاملاتی البرز دارای ارزش بازار   581634 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پارس‌ دارو با نماد معاملاتی دپارس دارای ارزش بازار   60622 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م7بودجه01-040714 با نماد معاملاتی اخزا107 دارای ارزش بازار   50186 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشت‌وصنعت‌پياذر با نماد معاملاتی غاذر دارای ارزش بازار   62496 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش شيراز412-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشير412 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گام بانك ملت0208 با نماد معاملاتی اگ020812 دارای ارزش بازار   426917 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي پرديس با نماد معاملاتی شپديس دارای ارزش بازار   446487 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 27 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه كوير606-6ماهه 18% با نماد معاملاتی صكوير606 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌خاش‌ با نماد معاملاتی سخاش دارای ارزش بازار   22889 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س شاخصي آرام مفيد با نماد معاملاتی آرام دارای ارزش بازار   56767 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بسته‌ بندي‌ ايران‌ با نماد معاملاتی فبيرا دارای ارزش بازار   10340 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق پالايشي يكم-سهام با نماد معاملاتی پالايش2 دارای ارزش بازار   4 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد رفاه0204 با نماد معاملاتی گام020413 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ايتالران‌ با نماد معاملاتی كايتا دارای ارزش بازار   15852 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت قند بيستون با نماد معاملاتی قيستو دارای ارزش بازار   92947 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره كگل0509-بدون ضامن با نماد معاملاتی صگل05092 دارای ارزش بازار   1923077 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا با نماد معاملاتی كساوه دارای ارزش بازار   13977 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شوكو پارس با نماد معاملاتی غشوكو دارای ارزش بازار   21685 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پخش هجرت با نماد معاملاتی هجرت دارای ارزش بازار   80320 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره صبا تامين دماوند14050809 با نماد معاملاتی صبا51 دارای ارزش بازار   19231 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره ريل پردازنوآفرين14061210 با نماد معاملاتی نوآفرين06 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت امتيازتسهيلات مسكن آبان1400 با نماد معاملاتی تسه0008 دارای ارزش بازار   1240 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد سپه0207 با نماد معاملاتی گام020715 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره مهرآيندگان سپهر0507 با نماد معاملاتی مهان05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري مسكن پرديس با نماد معاملاتی ثپرديس دارای ارزش بازار   595334 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد معاملاتی ذوب دارای ارزش بازار   407554 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -18 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م1بودجه00-030821 با نماد معاملاتی اخزا0012 دارای ارزش بازار   156 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ با نماد معاملاتی ثنوسا دارای ارزش بازار   181875 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. پارند پايدار سپهر با نماد معاملاتی پارند دارای ارزش بازار   886700 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ 2تهران(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن07 دارای ارزش بازار   233 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت107-ش.خ030724 با نماد معاملاتی اراد107 دارای ارزش بازار   3559338 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌اروميه‌ با نماد معاملاتی ساروم دارای ارزش بازار   33380 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت امتيازتسهيلات مسكن سال1400 با نماد معاملاتی تسه1400 دارای ارزش بازار   2459 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت دامداري تليسه نمونه با نماد معاملاتی تليسه دارای ارزش بازار   461094 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م3بودجه00-030418 با نماد معاملاتی اخزا0034 دارای ارزش بازار   14415351 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بازرگاني و توليدي مرجان كار با نماد معاملاتی كمرجان دارای ارزش بازار   93370 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك منفعت نفت1312-6ماهه 18/5% با نماد معاملاتی صنفت1312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212 با نماد معاملاتی اراد214 دارای ارزش بازار   60888198 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت هتل پارسيان كوثر اصفهان با نماد معاملاتی گكوثر دارای ارزش بازار   365256 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي فسا با نماد معاملاتی فسا دارای ارزش بازار   816 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌ تهران‌ با نماد معاملاتی ستران دارای ارزش بازار   98707 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت116-ش.خ060630 با نماد معاملاتی اراد1164 دارای ارزش بازار   17389759 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون با نماد معاملاتی شگامرن دارای ارزش بازار   882 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. بازده ثابت-د با نماد معاملاتی بازده2 دارای ارزش بازار   16 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فولاد اميركبيركاشان با نماد معاملاتی فجر دارای ارزش بازار   86000 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كارخانجات پشمبافي افشار يزد با نماد معاملاتی نشار دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره فولاد012-بدون ضامن با نماد معاملاتی صفولا012 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير با نماد معاملاتی سغدير دارای ارزش بازار   22925 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تمام سكه طرح جديد0411 آينده با نماد معاملاتی سكه0411پ05 دارای ارزش بازار   38547 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين ملل(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ21 دارای ارزش بازار   3476 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م2بودجه00-031024 با نماد معاملاتی اخزا0022 دارای ارزش بازار   584 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري ارزش آفرينان با نماد معاملاتی وآفر دارای ارزش بازار   7316 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 40 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نوردوقطعات‌ فولادي‌ با نماد معاملاتی فنورد دارای ارزش بازار   38407 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش اصفهان312-سه ماهه18% با نماد معاملاتی مصفها312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209 با نماد معاملاتی اراد55 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس با نماد معاملاتی غفارس دارای ارزش بازار   283333 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت120-ش.خ040417 با نماد معاملاتی اراد1204 دارای ارزش بازار   99631497 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش قم0312-سه ماهه18% با نماد معاملاتی قم0312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م10بودجه00-031115 با نماد معاملاتی اخزا0104 دارای ارزش بازار   6053921 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليد برق ماهتاب كهنوج با نماد معاملاتی بكهنوج دارای ارزش بازار   41959 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -27 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زغال سنگ پروده طبس با نماد معاملاتی كزغال دارای ارزش بازار   87426 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-6500-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س ساختماني ب نام آوران مهندسي با نماد معاملاتی ثنام دارای ارزش بازار   46945 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فيروزه-28000-02/12/16 با نماد معاملاتی ضروز1205 دارای ارزش بازار   2861 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ حسير-20000-14020627 با نماد معاملاتی ضحسير615 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره ريلي البرزنيرو14020514 با نماد معاملاتی البرز02 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. سپيد دماوند-د با نماد معاملاتی سپيدما دارای ارزش بازار   2008972 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد معاملاتی شستا دارای ارزش بازار   1940499 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره كگل0509-بدون ضامن با نماد معاملاتی صگل0509 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1600-14021214 با نماد معاملاتی ضكرمان1208 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت برنج طارم0204تجارت مازندران(پ) با نماد معاملاتی برن0204پ01 دارای ارزش بازار   1503 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1200-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضستا5001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-2800-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3030 دارای ارزش بازار   200 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت خريد دين پرشيا خودرو 14030719 با نماد معاملاتی پرشيا03 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان فارس نو با نماد معاملاتی سفانو دارای ارزش بازار   46811 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-1700-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1265-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6008 دارای ارزش بازار   5826 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-4000-14020411 با نماد معاملاتی ضخاور404 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پارس‌ الكتريك‌ با نماد معاملاتی لپارس دارای ارزش بازار   474333 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي آوه سينا با نماد معاملاتی داوه دارای ارزش بازار   30198 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشت و دامداري فكا با نماد معاملاتی زفكا دارای ارزش بازار   875301 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ والبر-6000-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضوال7001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ2ممتازان(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن34 دارای ارزش بازار   14954 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي تندگويان با نماد معاملاتی شگويا دارای ارزش بازار   321466 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش تهران42-3ماهه18% با نماد معاملاتی تهران42 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م4بودجه01-040917 با نماد معاملاتی اخزا104 دارای ارزش بازار   888793 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-4500-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضترا3025 دارای ارزش بازار   126 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروپخش‌ (هلدينگ‌ با نماد معاملاتی وپخش دارای ارزش بازار   939391 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليدمحورخودرو با نماد معاملاتی خمحور دارای ارزش بازار   413854 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ با نماد معاملاتی ثاصفا دارای ارزش بازار   8925 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه كرمان موتور14030915 با نماد معاملاتی كرمان39 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره فولاد52-بدون ضامن با نماد معاملاتی صفولا52 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت114-ش.خ021229 با نماد معاملاتی اراد1144 دارای ارزش بازار   84808774 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت99-ش.خ050723 با نماد معاملاتی اراد994 دارای ارزش بازار   21398263 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ چكاپا-5500-1402/04/04 با نماد معاملاتی ضچكا4012 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ با نماد معاملاتی كطبس دارای ارزش بازار   47863 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-4500-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضخود6020 دارای ارزش بازار   334 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-3000-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضخود6015 دارای ارزش بازار   1742 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-34000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1230 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه پارسيان با نماد معاملاتی پارسيان دارای ارزش بازار   44027 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك با نماد معاملاتی گدنا دارای ارزش بازار   741951 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين با نماد معاملاتی سيتا دارای ارزش بازار   114383 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س با درآمد ثابت تصميم با نماد معاملاتی تصميم2 دارای ارزش بازار   47 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ح . تامين سرمايه خليج فارس با نماد معاملاتی تفارسح دارای ارزش بازار   100606 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1300-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3019 دارای ارزش بازار   3144 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قند اروميه با نماد معاملاتی قاروم دارای ارزش بازار   19831 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها با نماد معاملاتی وسكاب دارای ارزش بازار   38835 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 22 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گام بانك صادرات ايران0206 با نماد معاملاتی اگ020619 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه حكمت صبا با نماد معاملاتی وحكمت دارای ارزش بازار   30954 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت122-ش.خ030807 با نماد معاملاتی اراد122 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه خزاميا511-3ماهه18% با نماد معاملاتی صاميا511 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت98-ش.خ050723 با نماد معاملاتی اراد984 دارای ارزش بازار   39502985 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ با نماد معاملاتی وبشهر دارای ارزش بازار   34873 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش اصفهان042-3ماهه18% با نماد معاملاتی مصفها042 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-1400-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3020 دارای ارزش بازار   606 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207 با نماد معاملاتی اراد534 دارای ارزش بازار   35033040 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش  شانديز46-3ماهه18% با نماد معاملاتی شانديز46 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س هماي آگاه-ثابت با نماد معاملاتی هماي دارای ارزش بازار   3290719 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان فارس و خوزستان با نماد معاملاتی سفارس دارای ارزش بازار   231355 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تمام سكه طرح جديد0312 رفاه با نماد معاملاتی سكه0312پ01 دارای ارزش بازار   988295 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206 با نماد معاملاتی اراد114 دارای ارزش بازار   41330620 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي فارابي با نماد معاملاتی شفارا دارای ارزش بازار   150502 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بازرگاني آينده سازان بهشت پارس با نماد معاملاتی آينده دارای ارزش بازار   41558 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب با نماد معاملاتی ثغرب دارای ارزش بازار   128452 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بركت-38000-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضبرك6010 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي توليد دارو با نماد معاملاتی دتوليد دارای ارزش بازار   155709 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-2981-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضفلا7024 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-7000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضخاو7009 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي‌ اصفهان‌ با نماد معاملاتی شصفها دارای ارزش بازار   76030 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تامين سرمايه اميد با نماد معاملاتی اميد دارای ارزش بازار   15652 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود با نماد معاملاتی ثرود دارای ارزش بازار   62292 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه صاف فيلم كارون051116 با نماد معاملاتی صاف فيلم52 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كاريس-26000-14020504 با نماد معاملاتی ضكاريس505 دارای ارزش بازار   329 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه پديده شيمي غرب 14060704 با نماد معاملاتی غرب06 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت برنج فجر0203 تجارت مازندران(پ) با نماد معاملاتی برن0203پ02 دارای ارزش بازار   101 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ماشين‌ سازي‌ اراك‌ با نماد معاملاتی فاراك دارای ارزش بازار   221790 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت لوله‌وتجهيزات‌ سديد – ورشكسته با نماد معاملاتی فسديد دارای ارزش بازار   1821 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ح . تكنوتار با نماد معاملاتی تكنوح دارای ارزش بازار   182993 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف فولاد-7288-1402/03/31 با نماد معاملاتی طفلا3026 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت موتوژن‌ با نماد معاملاتی بموتو دارای ارزش بازار   46481 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ماشين سازي نيرو محركه با نماد معاملاتی تمحركه دارای ارزش بازار   38287 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.آرمان آتيه درخشان مس-س با نماد معاملاتی آتيمس دارای ارزش بازار   4426 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ليزينگ‌خودروغدير با نماد معاملاتی ولغدر دارای ارزش بازار   360609 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت72-ش.خ0311 با نماد معاملاتی اراد72 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي‌ كوثر با نماد معاملاتی دكوثر دارای ارزش بازار   270770 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زيره سبز 0203 كيميابذر(پ) با نماد معاملاتی زير0203پ01 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت درخشان‌ تهران‌ با نماد معاملاتی پدرخش دارای ارزش بازار   75821 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف خساپا-1800-1402/06/14 با نماد معاملاتی طسپا6003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري پويا با نماد معاملاتی وپويا دارای ارزش بازار   206640 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 20 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان باقران با نماد معاملاتی سباقر دارای ارزش بازار   13487 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كود شيميايي اوره لردگان با نماد معاملاتی شلرد02 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. دارا الگوريتم-د با نماد معاملاتی دارا2 دارای ارزش بازار   282 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف ص.دارا-240000-02/04/21 با نماد معاملاتی طدار4023 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تامين سرمايه نوين با نماد معاملاتی تنوين دارای ارزش بازار   110488 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 17 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت76-ش.خ030406 با نماد معاملاتی اراد764 دارای ارزش بازار   15431715 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك منفعت نفت0312-6ماهه 18/5% با نماد معاملاتی صنفت0312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شپنا-8000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضشنا6003 دارای ارزش بازار   1454 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-110000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1020 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-12000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1218 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. ثبات ويستا -د با نماد معاملاتی ثبات دارای ارزش بازار   4176655 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت121-ش.خ030324 با نماد معاملاتی اراد121 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كارت اعتباري ايران كيش با نماد معاملاتی ركيش دارای ارزش بازار   30481 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ با نماد معاملاتی وبوعلي دارای ارزش بازار   18307 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 18 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي كاسپين تامين با نماد معاملاتی كاسپين دارای ارزش بازار   48123 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمرغ با نماد معاملاتی سيمرغ دارای ارزش بازار   186916 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م11بودجه00-030619 با نماد معاملاتی اخزا011 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت امتيازتسهيلات مسكن سال1402 با نماد معاملاتی تسه1402 دارای ارزش بازار   179735 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-3000-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7023 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-4500-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضخود4032 دارای ارزش بازار   2678 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-1930-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3018 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-7000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضترا7007 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د با نماد معاملاتی اعتماد2 دارای ارزش بازار   19 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.پشتوانه طلا نهايت نگر با نماد معاملاتی ناب دارای ارزش بازار   31028 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه‌صنعتي‌بوتان‌ با نماد معاملاتی لبوتان دارای ارزش بازار   25508 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع‌شيميايي‌سينا با نماد معاملاتی شسينا دارای ارزش بازار   408211 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيسكويت‌  گرجي‌ با نماد معاملاتی غگرجي دارای ارزش بازار   265474 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ2غرب آسيا(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن19 دارای ارزش بازار   373 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره گلريز پليمر قم14051026 با نماد معاملاتی گلريز05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ زيتون-18000-1402/04/25 با نماد معاملاتی ضيتو4006 دارای ارزش بازار   50 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م7بودجه99-020704 با نماد معاملاتی اخزا9072 دارای ارزش بازار   73 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كاريس-24000-14020504 با نماد معاملاتی ضكاريس504 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت آتي گام بانك صادرات-1402/05/17 با نماد معاملاتی جگام0205 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-56000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1013 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره معادن407-3ماهه18% با نماد معاملاتی صمعاد407 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1300-14020817 با نماد معاملاتی ضدي807 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ با نماد معاملاتی دشيمي دارای ارزش بازار   58482 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بهار رز عاليس چناران با نماد معاملاتی عاليس دارای ارزش بازار   726391 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف وسپهر-6949-14020321 با نماد معاملاتی طوسپهر315 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه دارويي بركت با نماد معاملاتی بركت دارای ارزش بازار   731106 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بتهران-2000-14020810 با نماد معاملاتی ضبتهران806 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت94-ش.خ030816 با نماد معاملاتی اراد94 دارای ارزش بازار   1775962 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-7500-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قند تربت حيدريه با نماد معاملاتی قتربت دارای ارزش بازار   70246 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق سكه طلاي كيان با نماد معاملاتی گوهر2 دارای ارزش بازار   2 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س نوع دوم افق آتي-ثابت با نماد معاملاتی آفاق دارای ارزش بازار   509086 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ با نماد معاملاتی وصندوق دارای ارزش بازار   71337 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1700-14020518 با نماد معاملاتی ضدي511 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-2800-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضصاد7008 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-16000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1222 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پديده شيمي قرن با نماد معاملاتی قرن دارای ارزش بازار   44724 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت آريان كيميا تك با نماد معاملاتی كيمياتك دارای ارزش بازار   21974 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان با نماد معاملاتی وثخوز دارای ارزش بازار   1438 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-950-14020518 با نماد معاملاتی ضدي503 دارای ارزش بازار   2 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت5-ش.خ0302 با نماد معاملاتی اراد50 دارای ارزش بازار   57692 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قنداصفهان‌ با نماد معاملاتی قصفها دارای ارزش بازار   131557 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بين المللي توسعه ص. معادن غدير با نماد معاملاتی وكغدير دارای ارزش بازار   591786 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ با نماد معاملاتی شدوص دارای ارزش بازار   26123 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فيروزه-38000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضروز4012 دارای ارزش بازار   4 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س شاخصي بازارآشنا با نماد معاملاتی وبازار دارای ارزش بازار   1096 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-800-14020518 با نماد معاملاتی ضدي500 دارای ارزش بازار   37107 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فولاد-2484-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضفلا7022 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سايپاآذين‌ با نماد معاملاتی خاذين دارای ارزش بازار   559876 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.


مشاهده ابزارهای کمک بورسی
مشاهده ابزارهای اقتصادی مالی مشاهده اطلاعات و داده های اقتصادی مطالعه مطالب اقتصادی

شرکت اختيارخ حافرين-3200-14030306 با نماد معاملاتی ضحافرين301 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بركت-24000-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضبرك6005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش مشهد042-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشهد042 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-1700-1402/10/13 با نماد معاملاتی ضجار1040 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنعتي‌ بهشهر با نماد معاملاتی غبشهر دارای ارزش بازار   268849 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش كرج304-3ماهه18% با نماد معاملاتی مكرج304 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر با نماد معاملاتی زكوثر دارای ارزش بازار   333558 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ2ماهان كرمان(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن17 دارای ارزش بازار   3023 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س ارزش آفرين بيدار-سهام با نماد معاملاتی ارزش دارای ارزش بازار   16098 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شستا-1165-1402/06/08 با نماد معاملاتی طستا6007 دارای ارزش بازار   79 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-80000-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضسرو4003 دارای ارزش بازار   1 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليدي پلاستيك‌ شاهين با نماد معاملاتی پشاهن دارای ارزش بازار   844 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه فخوز042-بدون ضامن با نماد معاملاتی صخوز042 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-900-14021214 با نماد معاملاتی ضكرمان1200 دارای ارزش بازار   19 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قند ثابت‌ خراسان‌ با نماد معاملاتی قثابت دارای ارزش بازار   310187 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% با نماد معاملاتی صگل039 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. گنجينه آينده روشن-د با نماد معاملاتی صايند2 دارای ارزش بازار   10 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق سرمايه گذاري عقيق-سهام با نماد معاملاتی عقيق دارای ارزش بازار   2831 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش تهران032-3ماهه18% با نماد معاملاتی تهران032 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-150000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4018 دارای ارزش بازار   3 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-3250-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضخاو3003 دارای ارزش بازار   1671 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-1900-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3023 دارای ارزش بازار   2394 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-3250-1402/10/13 با نماد معاملاتی ضجار1049 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ با نماد معاملاتی وصنا دارای ارزش بازار   112846 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك‌اقتصادنوين‌ با نماد معاملاتی ونوين دارای ارزش بازار   279068 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك خاورميانه با نماد معاملاتی وخاور دارای ارزش بازار   28421 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 14 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-14000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7009 دارای ارزش بازار   222 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه جم607-6ماهه 18% با نماد معاملاتی صجم607 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت113-ش.خ060627 با نماد معاملاتی اراد113 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي با نماد معاملاتی وبانك دارای ارزش بازار   122278 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 17 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف ت افق-20400-03/03/27 با نماد معاملاتی هافق303 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-3250-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضترا3021 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پالايش نفت تبريز با نماد معاملاتی شبريز دارای ارزش بازار   475971 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 15 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1800-14020321 با نماد معاملاتی ضخپارس306 دارای ارزش بازار   115 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت102-ش.خ031211 با نماد معاملاتی اراد1024 دارای ارزش بازار   97007235 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-4000-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضخود4031 دارای ارزش بازار   897 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت100-ش.خ021127 با نماد معاملاتی اراد1002 دارای ارزش بازار   230769 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فرآورده هاي سيمان شرق با نماد معاملاتی كفرآور دارای ارزش بازار   51954 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شپنا-9000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضشنا6004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-6000-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضخاو3010 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي‌ امين‌ با نماد معاملاتی دامين دارای ارزش بازار   394426 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ماليبل سايپا با نماد معاملاتی خليبل دارای ارزش بازار   56413 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تسهيلات مسكن ب.ملي-بهمن1401 با نماد معاملاتی تملي111 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ذوب-3250-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضذوب7000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تابان نيرو سپاهان با نماد معاملاتی تابا دارای ارزش بازار   20252 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م1بودجه00-030821 با نماد معاملاتی اخزا0014 دارای ارزش بازار   34207391 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره تامين اجتماعي14050509 با نماد معاملاتی تامين05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شپنا-13000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضشنا6008 دارای ارزش بازار   2 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-3333-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7024 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري ارس صبا با نماد معاملاتی وارس دارای ارزش بازار   326711 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-15000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1221 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ با نماد معاملاتی فسرب دارای ارزش بازار   303562 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فروسيليس‌ ايران‌ با نماد معاملاتی فروس دارای ارزش بازار   403849 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-700-1402/12/09 با نماد معاملاتی ضستا1209 دارای ارزش بازار   186 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فخوز-3750-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضخوز6001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شستا-1600-1402/03/17 با نماد معاملاتی طستا3010 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شبندر-9000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضبدر6002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1700-14021220 با نماد معاملاتی ضخپارس1205 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م9بودجه00-031101 با نماد معاملاتی اخزا009 دارای ارزش بازار   1996 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره سلولزي ماريناسان14050405 با نماد معاملاتی ماريناسان05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف ت پاكشو9979-02/08/29 با نماد معاملاتی هكشو208 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد رفاه0207 با نماد معاملاتی گام020713 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت با نماد معاملاتی وصنعت دارای ارزش بازار   72863 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 18 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% با نماد معاملاتی صعبيد312 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. طلا كيميا زرين كاردان با نماد معاملاتی گنج دارای ارزش بازار   7019 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فرانسوز يزد با نماد معاملاتی كايزد دارای ارزش بازار   113412 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه بهمن ديزل 14050706 با نماد معاملاتی ديزل05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره فارس037- 3ماهه18% با نماد معاملاتی صفارس037 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-2000-14021118 با نماد معاملاتی ضدي1114 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان با نماد معاملاتی گنگين دارای ارزش بازار   108560 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فولاد كاوه جنوب كيش با نماد معاملاتی كاوه دارای ارزش بازار   57057 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1100-1402/12/09 با نماد معاملاتی ضستا1213 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه صنايع معادن فلات ايرانيان با نماد معاملاتی فلات دارای ارزش بازار   230219 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م12بودجه00-030425 با نماد معاملاتی اخزا012 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-3500-1402/10/20 با نماد معاملاتی ضسپا1006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ با نماد معاملاتی غشصفا دارای ارزش بازار   29577 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت سيمان لارستان با نماد معاملاتی سلار دارای ارزش بازار   31687 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% با نماد معاملاتی صنفت311 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق واسطه گري مالي يكم-سهام با نماد معاملاتی دارا يكم دارای ارزش بازار   5864761 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ح . معدني و صنعتي گل گهر با نماد معاملاتی كگلح دارای ارزش بازار   84781 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. ثروت هيوا-س با نماد معاملاتی هيوا دارای ارزش بازار   3000 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت آبسال‌ با نماد معاملاتی لابسا دارای ارزش بازار   235558 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-2000-1402/10/13 با نماد معاملاتی ضجار1043 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت آتيه داده پرداز با نماد معاملاتی اپرداز دارای ارزش بازار   125885 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1700-1402/04/14 با نماد معاملاتی ضستا4008 دارای ارزش بازار   579 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س. تدبيرگران فارس وخوزستان با نماد معاملاتی سدبير دارای ارزش بازار   134381 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فيبر ايران‌ با نماد معاملاتی چفيبر دارای ارزش بازار   73789 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فجر انرژي خليج فارس با نماد معاملاتی بفجر2 دارای ارزش بازار   239135 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-4000-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضخاو3006 دارای ارزش بازار   4147 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پارس‌ خزر با نماد معاملاتی لخزر دارای ارزش بازار   45524 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م8بودجه99-020606 با نماد معاملاتی اخزا9082 دارای ارزش بازار   31 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-42000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7021 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-3000-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضخود4027 دارای ارزش بازار   4 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س نوع دوم رايكا- ثابت با نماد معاملاتی رايكا دارای ارزش بازار   163474 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وخاور-4500-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضخاو3007 دارای ارزش بازار   6851 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بركت-20000-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضبرك6003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت ليزينگ آريا دانا با نماد معاملاتی ولانا دارای ارزش بازار   133276 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م9بودجه00-031101 با نماد معاملاتی اخزا0092 دارای ارزش بازار   43 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع فروآلياژ ايران با نماد معاملاتی فروژ دارای ارزش بازار   130565 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-110000-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضسرو4006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% با نماد معاملاتی صايپا203 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف حسير-22000-14020627 با نماد معاملاتی طحسير616 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان آبيك با نماد معاملاتی سآبيك دارای ارزش بازار   40860 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه مسير برق گيلان با نماد معاملاتی بگيلان دارای ارزش بازار   54942 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.اعتماد داريك-د با نماد معاملاتی داريك دارای ارزش بازار   1025768 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1600-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضستا5005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت100-ش.خ021127 با نماد معاملاتی اراد100 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره سوليكو كاله14060511 با نماد معاملاتی كاله06 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شبندر-13000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضبدر6006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بتهران-2400-14020810 با نماد معاملاتی ضبتهران808 دارای ارزش بازار   29 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-5000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضترا7003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1800-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضستا5007 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-200000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1027 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فيروزه-24000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضروز4007 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت92-ش.خ020825 با نماد معاملاتی اراد924 دارای ارزش بازار   31113072 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-74000-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضسرو4002 دارای ارزش بازار   4 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر با نماد معاملاتی شوينده دارای ارزش بازار   20464 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تايدواترخاورميانه با نماد معاملاتی حتايد دارای ارزش بازار   34306 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 15 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه فولاد آتيه 14061206 با نماد معاملاتی آتيه06 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت118-ش.خ060725 با نماد معاملاتی اراد1184 دارای ارزش بازار   25531646 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ذوب-3750-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضذوب7002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-15000-1402/12/16 با نماد معاملاتی ضسلا1218 دارای ارزش بازار   99 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شپنا-6500-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضشنا6000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت صنايع غذايي مينو شرق با نماد معاملاتی غمينو دارای ارزش بازار   70799 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ حافرين-3000-14030306 با نماد معاملاتی ضحافرين300 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه تعاون با نماد معاملاتی وتعاون دارای ارزش بازار   118794 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليدي‌مهرام‌ با نماد معاملاتی غمهرا دارای ارزش بازار   32150 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت با نماد معاملاتی زكشت دارای ارزش بازار   128341 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.بخشي پتروشيمي دماوند-ب با نماد معاملاتی پتروما دارای ارزش بازار   26951 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پالايش نفت اصفهان با نماد معاملاتی شپنا دارای ارزش بازار   1225247 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 18 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گام بانك ملت0211 با نماد معاملاتی اگ021112 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره فارس147- 3ماهه18% با نماد معاملاتی صفارس147 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه سايپا038-3ماهه 18% با نماد معاملاتی صايپا038 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه ت.صنعتي مشفق14050921 با نماد معاملاتی مشفق05 دارای ارزش بازار   576923 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1700-14020321 با نماد معاملاتی ضخپارس305 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-1500-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3019 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-2600-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضصاد3029 دارای ارزش بازار   810 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ والبر-7000-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضوال7003 دارای ارزش بازار   10 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران با نماد معاملاتی وايرا دارای ارزش بازار   25182 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-3750-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضترا3023 دارای ارزش بازار   44 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع‌ لاستيكي‌  سهند با نماد معاملاتی پسهند دارای ارزش بازار   12135 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-180000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4020 دارای ارزش بازار   86 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م4بودجه01-040917 با نماد معاملاتی اخزا1042 دارای ارزش بازار   378 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره وكغدير505-3ماهه18% با نماد معاملاتی صغدير505 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-3000-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضخود5017 دارای ارزش بازار   420450 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س زيتون نماد پايا- مختلط با نماد معاملاتی زيتون2 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خگستر-7000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضستر6006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-15000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضسلا7009 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-3500-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3031 دارای ارزش بازار   890 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-5000-1402/07/26 با نماد معاملاتی ضملت7004 دارای ارزش بازار   76 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.توسعه اطلس مفيد-س با نماد معاملاتی اطلس دارای ارزش بازار   196007 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت89-ش.خ041120 با نماد معاملاتی اراد89 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شتران-5000-1402/03/28 با نماد معاملاتی طترا3026 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بركت-15000-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضبرك6000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق سكه طلاي كيان با نماد معاملاتی گوهر دارای ارزش بازار   455156 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م4بودجه00-030522 با نماد معاملاتی اخزا0042 دارای ارزش بازار   188 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف ت­ وپارس-2000-02/09/08 با نماد معاملاتی هپارس029 دارای ارزش بازار   2 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش كرمانشاه304-3ماهه18% با نماد معاملاتی مكرما304 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ با نماد معاملاتی خريخت دارای ارزش بازار   459732 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت عمران و سازندگي قزوين با نماد معاملاتی ثقزوي دارای ارزش بازار   69477 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت دارويي ره آورد تامين با نماد معاملاتی درهآور دارای ارزش بازار   191560 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ريل سير كوثر با نماد معاملاتی حسير دارای ارزش بازار   54425 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 18 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-4200-14030115 با نماد معاملاتی ضخاور123 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بتهران-2600-14020810 با نماد معاملاتی ضبتهران809 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان با نماد معاملاتی غگلپا دارای ارزش بازار   199963 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-1800-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3022 دارای ارزش بازار   331 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م5بودجه00-030626 با نماد معاملاتی اخزا0052 دارای ارزش بازار   519 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-4000-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضخود5021 دارای ارزش بازار   109706 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خگستر-6000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضستر6004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره صگستر504- 6ماهه18% با نماد معاملاتی صگستر504 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت عمران و توسعه شاهد با نماد معاملاتی ثعمرا دارای ارزش بازار   319227 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1500-14021214 با نماد معاملاتی ضكرمان1207 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1300-1402/12/09 با نماد معاملاتی ضستا1215 دارای ارزش بازار   264 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه سرمايه گذاري ميلاد پارس با نماد معاملاتی بميلا دارای ارزش بازار   25417 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-16000-1402/12/16 با نماد معاملاتی ضسلا1219 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1900-14021220 با نماد معاملاتی ضخپارس1207 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت معدني‌وصنعتي‌چادرملو با نماد معاملاتی كچاد دارای ارزش بازار   125298 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-665-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6002 دارای ارزش بازار   3086 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پارس‌ مينو با نماد معاملاتی غپينو دارای ارزش بازار   74584 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش اصفهان404-3ماهه18% با نماد معاملاتی مصفها404 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره كحافظ512-3ماهه18% با نماد معاملاتی صحافظ512 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212 با نماد معاملاتی اراد22 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش قم412-3ماهه18% با نماد معاملاتی قم412 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-900-14020817 با نماد معاملاتی ضدي802 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص آگاه-7500-02/04/14 با نماد معاملاتی ضترو4001 دارای ارزش بازار   9 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص آگاه-7000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضترو4000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-3000-1402/10/20 با نماد معاملاتی ضسپا1004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پارس‌ سرام‌ با نماد معاملاتی كسرام دارای ارزش بازار   140718 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري مسكن تهران با نماد معاملاتی ثتران دارای ارزش بازار   59147 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فيروزه-30000-02/04/14 با نماد معاملاتی ضروز4010 دارای ارزش بازار   27 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان با نماد معاملاتی خودكفا دارای ارزش بازار   207423 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشت و صنعت جوين با نماد معاملاتی جوين دارای ارزش بازار   137088 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شتران-4000-1402/03/28 با نماد معاملاتی طترا3024 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ح . داروسازي سبحان انكولوژي با نماد معاملاتی دسانكوح دارای ارزش بازار   2316 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م11بودجه00-030619 با نماد معاملاتی اخزا0114 دارای ارزش بازار   144009606 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-900-14021118 با نماد معاملاتی ضدي1102 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه اتومبيل سازي فردا051224 با نماد معاملاتی فردا موتور05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه انتخاب آرمان050917 با نماد معاملاتی انتخاب05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت90-ش.خ050217 با نماد معاملاتی اراد904 دارای ارزش بازار   43460817 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-3500-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضخود4029 دارای ارزش بازار   16302 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پلي پروپيلن جم – جم پيلن با نماد معاملاتی جم پيلن دارای ارزش بازار   16287 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌ دورود با نماد معاملاتی سدور دارای ارزش بازار   146595 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي داراب با نماد معاملاتی داراب دارای ارزش بازار   5822 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-150000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1024 دارای ارزش بازار   557 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف ص.دارا-280000-02/04/21 با نماد معاملاتی طدار4025 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.امين تدبيرگران فردا-س با نماد معاملاتی الماس دارای ارزش بازار   6502 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پلي اكريل ايران با نماد معاملاتی شپلي دارای ارزش بازار   501940 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كاشي‌ سعدي‌ با نماد معاملاتی كسعدي دارای ارزش بازار   8571 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-850-14020518 با نماد معاملاتی ضدي501 دارای ارزش بازار   271 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تسهيلات مسكن ب.ملي-دي1401 با نماد معاملاتی تملي110 دارای ارزش بازار   9 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م6بودجه00-030723 با نماد معاملاتی اخزا0062 دارای ارزش بازار   353 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش تبريز412-3ماهه18% با نماد معاملاتی تبريز412 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت عمران‌وتوسعه‌فارس‌ با نماد معاملاتی ثفارس دارای ارزش بازار   303005 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. نوع دوم نيلي دماوند-د با نماد معاملاتی نيلي دارای ارزش بازار   556720 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. مرواريد بها بازار-س با نماد معاملاتی مرواريد دارای ارزش بازار   431 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت111-ش.خ 021008 با نماد معاملاتی اراد1114 دارای ارزش بازار   37086220 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه بهمن 052-3ماهه18% با نماد معاملاتی صبهمن052 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ص سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان با نماد معاملاتی ارمغان دارای ارزش بازار   193362 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تمام سكه طرح جديد0412 سامان با نماد معاملاتی سكه0412پ03 دارای ارزش بازار   477029 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-11000-1402/12/16 با نماد معاملاتی ضسلا1214 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-2800-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضخود4026 دارای ارزش بازار   9246 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ كرمان-1300-14020606 با نماد معاملاتی ضكرمان605 دارای ارزش بازار   178 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره فولاد051-بدون ضامن با نماد معاملاتی صفولا051 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك‌پارسيان‌ با نماد معاملاتی وپارس دارای ارزش بازار   921570 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2600-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6008 دارای ارزش بازار   13459 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت لبنيات‌ پاك‌ با نماد معاملاتی غپاك دارای ارزش بازار   64423 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. با درآمد ثابت كمند با نماد معاملاتی كمند دارای ارزش بازار   4126831 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت122-ش.خ030807 با نماد معاملاتی اراد1224 دارای ارزش بازار   108918391 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌سپاهان‌ با نماد معاملاتی سپاها دارای ارزش بازار   121128 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت5-ش.خ 0309 با نماد معاملاتی اراد574 دارای ارزش بازار   21369935 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تسهيلات مسكن ب.ملي-تير 1401 با نماد معاملاتی تملي104 دارای ارزش بازار   244 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قند شيرين خراسان با نماد معاملاتی قشرين دارای ارزش بازار   95619 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بتهران-1500-14020810 با نماد معاملاتی ضبتهران801 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-2784-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3023 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س بذر اميد آفرين-سهام با نماد معاملاتی بذر دارای ارزش بازار   1167 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبصادر-3750-1402/11/11 با نماد معاملاتی ضصاد1144 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2400-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6007 دارای ارزش بازار   378 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خاور-3600-14020411 با نماد معاملاتی ضخاور402 دارای ارزش بازار   4693 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت125-ش.خ030223 با نماد معاملاتی اراد1254 دارای ارزش بازار   91293863 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. پاداش سهامداري-ثابت با نماد معاملاتی سپاس دارای ارزش بازار   45130 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ چكاپا-2660-1402/04/04 با نماد معاملاتی ضچكا4003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-6000-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضترا3028 دارای ارزش بازار   507 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شيميايي رنگين با نماد معاملاتی شرنگي دارای ارزش بازار   89569 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد رفاه0206 با نماد معاملاتی گام020613 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سخت آژند با نماد معاملاتی ثاژن دارای ارزش بازار   469 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گام بانك اقتصاد نوين0205 با نماد معاملاتی اگ020555 دارای ارزش بازار   7149 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-24000-1402/12/23 با نماد معاملاتی ضهرم1226 دارای ارزش بازار   930 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ذوب-3500-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضذوب7001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-7000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره انرژي پاسارگاد14040302 با نماد معاملاتی پاسار04 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. نوع دوم نو ويرا -د با نماد معاملاتی كاج دارای ارزش بازار   193194 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت61-ش.خ0309 با نماد معاملاتی اراد61 دارای ارزش بازار   394231 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وبملت-6000-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضملت3031 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قند مرودشت‌ با نماد معاملاتی قمرو دارای ارزش بازار   33089 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ح . معدني‌وصنعتي‌چادرملو با نماد معاملاتی كچادح دارای ارزش بازار   90099 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليدي فولاد سپيد فراب كوير با نماد معاملاتی كوير دارای ارزش بازار   223991 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي خراسان با نماد معاملاتی خراسان دارای ارزش بازار   337434 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 18 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف شستا-1800-1402/04/14 با نماد معاملاتی طستا4009 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گلتاش‌ با نماد معاملاتی شگل دارای ارزش بازار   33672 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين بديعي(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ26 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بورس كالاي ايران با نماد معاملاتی كالا دارای ارزش بازار   404776 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گام بانك پارسيان0203 با نماد معاملاتی اگ020354 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك دي با نماد معاملاتی دي دارای ارزش بازار   1521325 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -28 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش كرمانشاه412-3ماهه18% با نماد معاملاتی مكرما412 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري صبا تامين با نماد معاملاتی صبا دارای ارزش بازار   448988 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فزر-50000-14020730 با نماد معاملاتی ضفزر706 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-5500-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضخود6022 دارای ارزش بازار   123 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م10بودجه99-020807 با نماد معاملاتی اخزا9104 دارای ارزش بازار   15035717 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م8بودجه00-030919 با نماد معاملاتی اخزا0082 دارای ارزش بازار   100 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س تمشك نماد رشد-در صندوق با نماد معاملاتی تمشك2 دارای ارزش بازار   8 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف سمگا-9500-14020709 با نماد معاملاتی طسمگا704 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ وتجارت-2200-1402/10/13 با نماد معاملاتی ضجار1044 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-5000-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7029 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. درين بها بازار-د با نماد معاملاتی درين2 دارای ارزش بازار   34 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.هستي بخش آگاه-س با نماد معاملاتی آگاس2 دارای ارزش بازار   1 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ اهرم-34000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضهرم7019 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره دومينو14040208 با نماد معاملاتی دومينو4 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش با نماد معاملاتی افق دارای ارزش بازار   29889 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بورس انرژي ايران با نماد معاملاتی انرژي دارای ارزش بازار   571398 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-5333-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7030 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تسهيلات مسكن ب. ملي-مرداد98 با نماد معاملاتی تملي805 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين گليران(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ22 دارای ارزش بازار   8452 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت119-ش.خ060811 با نماد معاملاتی اراد1194 دارای ارزش بازار   35801362 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره صگستر512- 6ماهه18% با نماد معاملاتی صگستر512 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خپارس-1300-14020321 با نماد معاملاتی ضخپارس301 دارای ارزش بازار   153 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305 با نماد معاملاتی اراد344 دارای ارزش بازار   98619566 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت افرانت با نماد معاملاتی افرا دارای ارزش بازار   329984 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-14000-1402/07/19 با نماد معاملاتی ضسلا7008 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-7500-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضترا3031 دارای ارزش بازار   46 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. با درآمد ثابت كيان با نماد معاملاتی كيان دارای ارزش بازار   2550398 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ص.دارا-260000-02/04/21 با نماد معاملاتی ضدار4024 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش يزد304-3ماهه18% با نماد معاملاتی ميزد304 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فرابورس-19000-14020606 با نماد معاملاتی ضفرابورس609 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه فن آوا با نماد معاملاتی فن آوا دارای ارزش بازار   660 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. با درآمد ثابت كمند با نماد معاملاتی كمند4 دارای ارزش بازار   1213113 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1200-14020817 با نماد معاملاتی ضدي806 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرما آفرين‌ با نماد معاملاتی لسرما دارای ارزش بازار   57141 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارف ص.دارا-260000-02/04/21 با نماد معاملاتی طدار4024 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشتيراني آريا با نماد معاملاتی حاريا دارای ارزش بازار   37999 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س پتروشيمي آگاه-بخشي با نماد معاملاتی پتروآگاه2 دارای ارزش بازار   6 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ذوب-5000-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضذوب7005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گز سكه با نماد معاملاتی غگز دارای ارزش بازار   41421 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پلاسكوكار با نماد معاملاتی پلاسك دارای ارزش بازار   31852 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ با نماد معاملاتی والبر دارای ارزش بازار   132342 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت4-ش.خ 0205 با نماد معاملاتی اراد434 دارای ارزش بازار   22971105 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ2هگمتان(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن24 دارای ارزش بازار   10546 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان ممتازان كرمان با نماد معاملاتی سمتاز دارای ارزش بازار   12552 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ بتهران-1900-14020810 با نماد معاملاتی ضبتهران805 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه فخوز412-بدون ضامن با نماد معاملاتی صخوز412 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري آرمان گستر پاريز با نماد معاملاتی خكرمان دارای ارزش بازار   291775 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه‌معادن‌وفلزات‌ با نماد معاملاتی ومعادن دارای ارزش بازار   674790 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان با نماد معاملاتی لوتوس دارای ارزش بازار   18328 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-9000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضترا7010 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ با نماد معاملاتی وپترو دارای ارزش بازار   48117 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-3250-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضخود6016 دارای ارزش بازار   104 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-3750-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضخود6018 دارای ارزش بازار   1097 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-4000-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضخود6019 دارای ارزش بازار   6 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-5500-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضخود4034 دارای ارزش بازار   913 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-5000-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضخود5023 دارای ارزش بازار   1181 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خودرو-5500-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضخود5024 دارای ارزش بازار   5885 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ چكاپا-2060-1402/04/04 با نماد معاملاتی ضچكا4000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ چكاپا-2260-1402/04/04 با نماد معاملاتی ضچكا4001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ چكاپا-2460-1402/04/04 با نماد معاملاتی ضچكا4002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ چكاپا-3110-1402/04/04 با نماد معاملاتی ضچكا4005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ چكاپا-3610-1402/04/04 با نماد معاملاتی ضچكا4007 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ چكاپا-3860-1402/04/04 با نماد معاملاتی ضچكا4008 دارای ارزش بازار   14 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ چكاپا-4360-1402/04/04 با نماد معاملاتی ضچكا4009 دارای ارزش بازار   79 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ چكاپا-4860-1402/04/04 با نماد معاملاتی ضچكا4010 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ چكاپا-6000-1402/04/04 با نماد معاملاتی ضچكا4013 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-2333-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7020 دارای ارزش بازار   105 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-2500-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7021 دارای ارزش بازار   58 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-2667-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7022 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-3667-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7025 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-4000-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7026 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-4333-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7027 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-4667-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7028 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-6000-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7031 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-6667-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7032 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فملي-10000-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضملي7037 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شبندر-7500-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضبدر6000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شبندر-8000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضبدر6001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شبندر-10000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضبدر6003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شبندر-11000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضبدر6004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شبندر-12000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضبدر6005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شبندر-14000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضبدر6007 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شبندر-18000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضبدر6010 دارای ارزش بازار   1177 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شپنا-7000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضشنا6001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شپنا-7500-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضشنا6002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شپنا-10000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضشنا6005 دارای ارزش بازار   121 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شپنا-12000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضشنا6007 دارای ارزش بازار   272 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شپنا-14000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضشنا6009 دارای ارزش بازار   110 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شپنا-15000-1402/06/01 با نماد معاملاتی ضشنا6010 دارای ارزش بازار   335 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-2800-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضترا3019 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-3000-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضترا3020 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-3500-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضترا3022 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-4000-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضترا3024 دارای ارزش بازار   2294 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-5000-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضترا3026 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-5500-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضترا3027 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-6500-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضترا3029 دارای ارزش بازار   136 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-7000-1402/03/28 با نماد معاملاتی ضترا3030 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-3750-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضترا7000 دارای ارزش بازار   5 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-4000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضترا7001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-4500-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضترا7002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-5500-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضترا7004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-6000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضترا7005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-6500-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضترا7006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-7500-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضترا7008 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شتران-8000-1402/07/23 با نماد معاملاتی ضترا7009 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-50000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1012 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-62000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1014 دارای ارزش بازار   16 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-68000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1015 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-74000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1016 دارای ارزش بازار   205 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-80000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1017 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-90000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1018 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-100000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1019 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-120000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1021 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-90000-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضسرو4004 دارای ارزش بازار   405 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-100000-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضسرو4005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-140000-1402/04/07 با نماد معاملاتی ضسرو4009 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-130000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1022 دارای ارزش بازار   174 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سرو-140000-1402/10/06 با نماد معاملاتی ضسرو1023 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-1400-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3018 دارای ارزش بازار   355 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-1600-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3020 دارای ارزش بازار   8768 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-1700-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3021 دارای ارزش بازار   1655 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2000-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3024 دارای ارزش بازار   8689 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2200-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3025 دارای ارزش بازار   105121 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2400-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3026 دارای ارزش بازار   14004 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2800-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3028 دارای ارزش بازار   4916 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-3000-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3029 دارای ارزش بازار   25842 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-3250-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3030 دارای ارزش بازار   130712 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-1500-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6000 دارای ارزش بازار   480 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-1600-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6001 دارای ارزش بازار   216 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-1800-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-1900-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6004 دارای ارزش بازار   1038 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6005 دارای ارزش بازار   213553 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2200-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6006 دارای ارزش بازار   6 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2800-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6009 دارای ارزش بازار   638 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-3000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6010 دارای ارزش بازار   17087 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-3250-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6011 دارای ارزش بازار   14296 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-3750-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3032 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-4000-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3033 دارای ارزش بازار   1459 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-3500-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6012 دارای ارزش بازار   255 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-3750-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6013 دارای ارزش بازار   891 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-4000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6014 دارای ارزش بازار   7011 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-4500-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6015 دارای ارزش بازار   1 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-5000-1402/06/14 با نماد معاملاتی ضسپا6016 دارای ارزش بازار   20 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2200-1402/10/20 با نماد معاملاتی ضسپا1000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2400-1402/10/20 با نماد معاملاتی ضسپا1001 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2600-1402/10/20 با نماد معاملاتی ضسپا1002 دارای ارزش بازار   1253 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2800-1402/10/20 با نماد معاملاتی ضسپا1003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-3250-1402/10/20 با نماد معاملاتی ضسپا1005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-3750-1402/10/20 با نماد معاملاتی ضسپا1007 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-4000-1402/10/20 با نماد معاملاتی ضسپا1008 دارای ارزش بازار   67 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-4500-1402/10/20 با نماد معاملاتی ضسپا1009 دارای ارزش بازار   130 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-5000-1402/10/20 با نماد معاملاتی ضسپا1010 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-5500-1402/10/20 با نماد معاملاتی ضسپا1011 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-465-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6000 دارای ارزش بازار   1207 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-565-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6001 دارای ارزش بازار   46 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-765-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6003 دارای ارزش بازار   3413 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-965-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6005 دارای ارزش بازار   8015 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1065-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6006 دارای ارزش بازار   3755 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1165-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6007 دارای ارزش بازار   4507 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1365-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6009 دارای ارزش بازار   2111 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1465-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6010 دارای ارزش بازار   238583 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-600-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضستا3000 دارای ارزش بازار   16 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-900-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضستا3003 دارای ارزش بازار   1324 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1000-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضستا3004 دارای ارزش بازار   98 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1100-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضستا3005 دارای ارزش بازار   421 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1200-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضستا3006 دارای ارزش بازار   2052 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1300-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضستا3007 دارای ارزش بازار   2101 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1400-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضستا3008 دارای ارزش بازار   156 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1500-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضستا3009 دارای ارزش بازار   29 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1600-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضستا3010 دارای ارزش بازار   20 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-800-1402/12/09 با نماد معاملاتی ضستا1210 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-900-1402/12/09 با نماد معاملاتی ضستا1211 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1200-1402/12/09 با نماد معاملاتی ضستا1214 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1400-1402/12/09 با نماد معاملاتی ضستا1216 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1500-1402/12/09 با نماد معاملاتی ضستا1217 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1600-1402/12/09 با نماد معاملاتی ضستا1218 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1700-1402/12/09 با نماد معاملاتی ضستا1219 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1800-1402/12/09 با نماد معاملاتی ضستا1220 دارای ارزش بازار   1282 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1500-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6011 دارای ارزش بازار   1158 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1600-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6012 دارای ارزش بازار   1019 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-900-1402/04/14 با نماد معاملاتی ضستا4000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1000-1402/04/14 با نماد معاملاتی ضستا4001 دارای ارزش بازار   831 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1100-1402/04/14 با نماد معاملاتی ضستا4002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1200-1402/04/14 با نماد معاملاتی ضستا4003 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1300-1402/04/14 با نماد معاملاتی ضستا4004 دارای ارزش بازار   359 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1400-1402/04/14 با نماد معاملاتی ضستا4005 دارای ارزش بازار   1925 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1500-1402/04/14 با نماد معاملاتی ضستا4006 دارای ارزش بازار   11 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1600-1402/04/14 با نماد معاملاتی ضستا4007 دارای ارزش بازار   17379 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1800-1402/04/14 با نماد معاملاتی ضستا4009 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1900-1402/04/14 با نماد معاملاتی ضستا4010 دارای ارزش بازار   33 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-2000-1402/04/14 با نماد معاملاتی ضستا4011 دارای ارزش بازار   4500 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1800-1402/03/17 با نماد معاملاتی ضستا3012 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1700-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6013 دارای ارزش بازار   591 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1800-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6014 دارای ارزش بازار   171 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1100-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضستا5000 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1300-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضستا5002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1400-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضستا5003 دارای ارزش بازار   25 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1500-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضستا5004 دارای ارزش بازار   262 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1700-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضستا5006 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-2400-1402/05/11 با نماد معاملاتی ضستا5011 دارای ارزش بازار   5 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ زيتون-15000-1402/04/25 با نماد معاملاتی ضيتو4004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ زيتون-16000-1402/04/25 با نماد معاملاتی ضيتو4005 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ذوب-4000-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضذوب7003 دارای ارزش بازار   35 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ ذوب-4500-1402/07/12 با نماد معاملاتی ضذوب7004 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-900-14020518 با نماد معاملاتی ضدي502 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1000-14020518 با نماد معاملاتی ضدي504 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1100-14020518 با نماد معاملاتی ضدي505 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1200-14020518 با نماد معاملاتی ضدي506 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1300-14020518 با نماد معاملاتی ضدي507 دارای ارزش بازار   7296 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1400-14020518 با نماد معاملاتی ضدي508 دارای ارزش بازار   2021 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1500-14020518 با نماد معاملاتی ضدي509 دارای ارزش بازار   8447 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1600-14020518 با نماد معاملاتی ضدي510 دارای ارزش بازار   1992 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-800-14020817 با نماد معاملاتی ضدي800 دارای ارزش بازار   6976 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-850-14020817 با نماد معاملاتی ضدي801 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-950-14020817 با نماد معاملاتی ضدي803 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1000-14020817 با نماد معاملاتی ضدي804 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1100-14020817 با نماد معاملاتی ضدي805 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1400-14020817 با نماد معاملاتی ضدي808 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1500-14020817 با نماد معاملاتی ضدي809 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1600-14020817 با نماد معاملاتی ضدي810 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-800-14021118 با نماد معاملاتی ضدي1100 دارای ارزش بازار   17 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-850-14021118 با نماد معاملاتی ضدي1101 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-950-14021118 با نماد معاملاتی ضدي1103 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1000-14021118 با نماد معاملاتی ضدي1104 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1100-14021118 با نماد معاملاتی ضدي1105 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1200-14021118 با نماد معاملاتی ضدي1106 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ دي-1300-14021118 با نماد معاملاتی ضدي1107 دارای ارزش بازار   1211 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ليزينگ رايان‌ سايپا با نماد معاملاتی ولساپا دارای ارزش بازار   158387 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت قند لرستان‌ با نماد معاملاتی قلرست دارای ارزش بازار   195526 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت109-ش.خ020719 با نماد معاملاتی اراد1094 دارای ارزش بازار   18917846 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت زعفران0210نگين نوين(پ) با نماد معاملاتی زعف0210پ09 دارای ارزش بازار   8335 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه دانا با نماد معاملاتی دانا دارای ارزش بازار   582874 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 38 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تامين مالي جمعي صرفا اهداي سود با نماد معاملاتی كرونا2 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه صنايع آلوم رول060223 با نماد معاملاتی آلوم رول06 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق طلاي عيار مفيد با نماد معاملاتی عيار دارای ارزش بازار   1547109 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ايران‌ياساتايرورابر با نماد معاملاتی پاسا دارای ارزش بازار   239756 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه ذوب و نوردكرمان14060814 با نماد معاملاتی نورد06 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م با نماد معاملاتی آسام دارای ارزش بازار   31963 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه پديده شيمي غرب 14051116 با نماد معاملاتی غرب05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش مشهد406-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشهد406 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س ثروت هامرز-سهام با نماد معاملاتی ثهام دارای ارزش بازار   7318 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه صدف408-3ماهه 18% با نماد معاملاتی صدف408 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق انديشه ورزان صباتامين -د با نماد معاملاتی اوصتا2 دارای ارزش بازار   98 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش تبريز42-3ماهه18% با نماد معاملاتی تبريز42 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كابل‌ البرز با نماد معاملاتی بالبر دارای ارزش بازار   24870 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه معدني و صنعتي صبانور با نماد معاملاتی كنور دارای ارزش بازار   56254 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه كوثر با نماد معاملاتی كوثر دارای ارزش بازار   286445 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 18 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س سروسودمند مدبران-سهام با نماد معاملاتی سرو2 دارای ارزش بازار   1 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان با نماد معاملاتی وگستر دارای ارزش بازار   431204 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ با نماد معاملاتی فلوله دارای ارزش بازار   426240 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نفت سپاهان با نماد معاملاتی شسپا دارای ارزش بازار   62457 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س زيتون نماد پايا- مختلط با نماد معاملاتی زيتون دارای ارزش بازار   44216 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212 با نماد معاملاتی اراد21 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر با نماد معاملاتی حبندرح دارای ارزش بازار   6781 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت امور رفاهي كارگزاران پارس با نماد معاملاتی گپارس دارای ارزش بازار   83664 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشتيراني درياي خزر با نماد معاملاتی حخزر دارای ارزش بازار   31292 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌ با نماد معاملاتی لكما دارای ارزش بازار   35102 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% با نماد معاملاتی صمعاد212 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ با نماد معاملاتی وآذر دارای ارزش بازار   276887 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك اجاره پارسيان-6ماهه16% با نماد معاملاتی پارسا306 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام با نماد معاملاتی حپترو دارای ارزش بازار   51595 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گسترش صنايع پيام با نماد معاملاتی لپيام دارای ارزش بازار   3216 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س ياقوت آگاه-ثابت با نماد معاملاتی ياقوت دارای ارزش بازار   951448 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت125-ش.خ030223 با نماد معاملاتی اراد125 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بين المللي ساروج بوشهر با نماد معاملاتی ساروج دارای ارزش بازار   896 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ملي شيمي كشاورز با نماد معاملاتی شملي دارای ارزش بازار   201382 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه مولد نيروگاهي جهرم با نماد معاملاتی بجهرم دارای ارزش بازار   109240 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه انتخاب الكترونيك آرمان با نماد معاملاتی انتخاب دارای ارزش بازار   236923 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا با نماد معاملاتی سجام دارای ارزش بازار   15889 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌ با نماد معاملاتی كترام دارای ارزش بازار   34945 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه سينا با نماد معاملاتی وسين دارای ارزش بازار   15447 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 22 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ با نماد معاملاتی بتك دارای ارزش بازار   1421 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كلر پارس با نماد معاملاتی كلر دارای ارزش بازار   135821 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ با نماد معاملاتی كسرا دارای ارزش بازار   448507 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي پرديس با نماد معاملاتی شپديس2 دارای ارزش بازار   288462 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 28 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه صآريا412-بدون ضامن با نماد معاملاتی صآريا412 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي گلستان با نماد معاملاتی شستان دارای ارزش بازار   234140 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م7بودجه00-030912 با نماد معاملاتی اخزا0072 دارای ارزش بازار   109 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س. صنايع‌شيميايي‌ايران با نماد معاملاتی شيران دارای ارزش بازار   182862 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شهد ايران ‌ با نماد معاملاتی غشهد دارای ارزش بازار   236086 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت96-ش.خ030414 با نماد معاملاتی اراد964 دارای ارزش بازار   44611968 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م3بودجه00-030418 با نماد معاملاتی اخزا003 دارای ارزش بازار   750 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تجارت الكترونيك  پارسيان با نماد معاملاتی رتاپ دارای ارزش بازار   73583 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت124-ش.خ030202 با نماد معاملاتی اراد1244 دارای ارزش بازار   36684179 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌ با نماد معاملاتی كحافظ دارای ارزش بازار   51424 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه طب پلاستيك نوين14050814 با نماد معاملاتی طب نوين05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي‌شيراز با نماد معاملاتی شيراز دارای ارزش بازار   194711 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 23 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت آلومينيوم‌ايران‌ با نماد معاملاتی فايرا دارای ارزش بازار   22715 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت داروسازي تهران شيمي با نماد معاملاتی شتهران دارای ارزش بازار   880 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه خزاميا601-3ماهه18% با نماد معاملاتی صاميا601 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي اروميه با نماد معاملاتی شاروم دارای ارزش بازار   197995 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان اردستان با نماد معاملاتی اردستان دارای ارزش بازار   110035 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 11 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد معاملاتی سمگا دارای ارزش بازار   290231 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ايران خودرو ديزل با نماد معاملاتی خاور دارای ارزش بازار   1440197 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 14 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت عطرين نخ قم با نماد معاملاتی نطرين دارای ارزش بازار   85434 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پويا زركان آق دره با نماد معاملاتی فزر دارای ارزش بازار   208430 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. ثروت آفرين پارسيان-س با نماد معاملاتی ثروتم دارای ارزش بازار   51871 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پاكديس با نماد معاملاتی غديس دارای ارزش بازار   181642 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌ ايلام‌ با نماد معاملاتی سيلام دارای ارزش بازار   753108 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌مازندران‌ با نماد معاملاتی سمازن دارای ارزش بازار   53564 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. سپيد دماوند-د با نماد معاملاتی سپيدما4 دارای ارزش بازار   1393976 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي با نماد معاملاتی مفاخر دارای ارزش بازار   73665 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كمباين‌ سازي‌ ايران‌ با نماد معاملاتی تكمبا دارای ارزش بازار   59505 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ با نماد معاملاتی شفارس دارای ارزش بازار   205875 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن با نماد معاملاتی بالاس دارای ارزش بازار   95134 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. لبخند فارابي-د با نماد معاملاتی لبخند دارای ارزش بازار   1645345 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري ملت با نماد معاملاتی وملت دارای ارزش بازار   812 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ليزينگ رازي با نماد معاملاتی ولراز دارای ارزش بازار   8704 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت71-ش.خ0311 با نماد معاملاتی اراد71 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. ثروت افزون ثمين-س با نماد معاملاتی ثمين دارای ارزش بازار   2776 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه قرن612-3ماهه18% با نماد معاملاتی صقرن612 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت كشت و صنعت آبشيرين با نماد معاملاتی آبين دارای ارزش بازار   158023 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پتروشيمي زاگرس با نماد معاملاتی زاگرس دارای ارزش بازار   174682 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت معدني‌ املاح‌  ايران‌ با نماد معاملاتی شاملا دارای ارزش بازار   291726 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه ‌صنعتي‌سديد با نماد معاملاتی وسديد دارای ارزش بازار   143129 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.


مشاهده ابزارهای کمک بورسی
مشاهده ابزارهای اقتصادی مالی مشاهده اطلاعات و داده های اقتصادی مطالعه مطالب اقتصادی

شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت با نماد معاملاتی شساخت دارای ارزش بازار   79726 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پخش رازي با نماد معاملاتی درازي دارای ارزش بازار   18629 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش قم042-3ماهه18% با نماد معاملاتی قم042 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره ش. توسعه تدبير14050717 با نماد معاملاتی تدبير05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش كرمانشاه42-3ماهه18% با نماد معاملاتی مكرما42 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيمان‌غرب‌ با نماد معاملاتی سغرب دارای ارزش بازار   50215 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش اهواز412-3ماهه18% با نماد معاملاتی اهواز412 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ با نماد معاملاتی ونيكي دارای ارزش بازار   39588 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون با نماد معاملاتی آلتون دارای ارزش بازار   56620 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م7بودجه99-020704 با نماد معاملاتی اخزا9074 دارای ارزش بازار   5011647 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت97-ش.خ050723 با نماد معاملاتی اراد972 دارای ارزش بازار   76923 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت افست‌ با نماد معاملاتی چافست دارای ارزش بازار   29202 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه ايده پردازصبادانا050929 با نماد معاملاتی صباايده01 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پنبه و دانه هاي روغني خراسان با نماد معاملاتی غدانه دارای ارزش بازار   236738 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 9 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سنگ آهن گهرزمين با نماد معاملاتی كگهر دارای ارزش بازار   19900 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م10بودجه00-031115 با نماد معاملاتی اخزا010 دارای ارزش بازار   5920 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ص.س. زمين و ساختمان نگين شهرري با نماد معاملاتی نگين دارای ارزش بازار   15715 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س ياقوت آگاه-ثابت با نماد معاملاتی ياقوت2 دارای ارزش بازار   10 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پارس فولاد سبزوار با نماد معاملاتی فسبزوار دارای ارزش بازار   61015 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت ويتانا با نماد معاملاتی غويتا دارای ارزش بازار   151083 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شركت آهن و فولاد ارفع با نماد معاملاتی ارفع دارای ارزش بازار   57904 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. بازده ثابت-د با نماد معاملاتی بازده دارای ارزش بازار   191016 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. پرتو پايش پيشرو-س با نماد معاملاتی پرتو2 دارای ارزش بازار   1 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد سامان0207 با نماد معاملاتی گام020756 دارای ارزش بازار   17455 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سايپا ديزل با نماد معاملاتی خكاوه دارای ارزش بازار   968607 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش تهران042-3ماهه18% با نماد معاملاتی تهران042 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه ملت با نماد معاملاتی ملت دارای ارزش بازار   98079 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م2بودجه00-031024 با نماد معاملاتی اخزا002 دارای ارزش بازار   25429 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق ارمغان فيروزه آسيا-ثابت با نماد معاملاتی فيروزا2 دارای ارزش بازار   127 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شكرشاهرود با نماد معاملاتی قشكر دارای ارزش بازار   48183 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه -6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت آسيا سير ارس با نماد معاملاتی حآسا دارای ارزش بازار   546667 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 2 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت پالايش نفت تهران با نماد معاملاتی شتران دارای ارزش بازار   985326 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 19 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت شيشه‌ قزوين‌ با نماد معاملاتی كقزوي دارای ارزش بازار   76192 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنايع بهداشتي ساينا با نماد معاملاتی ساينا دارای ارزش بازار   62719 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت امتيازتسهيلات مسكن تير1400 با نماد معاملاتی تسه0004 دارای ارزش بازار   11440 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره غديرايرانيان14050114 با نماد معاملاتی غدير05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري افتخار سهام با نماد معاملاتی وفتخار دارای ارزش بازار   30261 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 5 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسناد خزانه-م9بودجه00-031101 با نماد معاملاتی اخزا0094 دارای ارزش بازار   33220313 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري اعتبار ايران با نماد معاملاتی واعتبار دارای ارزش بازار   284704 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 18 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه قطعات صنايع14051222 با نماد معاملاتی صنايع ايران05 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت3-ش.خ0211 با نماد معاملاتی اراد32 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش مشهد212-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشهد212 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ2ساروج بوشهر(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن33 دارای ارزش بازار   191 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تسهيلات مسكن ب. ملي-خرداد98 با نماد معاملاتی تملي803 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه دوچرخ56-3ماهه 18% با نماد معاملاتی صدوچرخ56 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م6بودجه00-030723 با نماد معاملاتی اخزا006 دارای ارزش بازار   50104 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه راه سازي مبين060216 با نماد معاملاتی راه مبين06 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق طلاي عيار مفيد با نماد معاملاتی عيار2 دارای ارزش بازار   7 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت دارويي‌ لقمان‌ با نماد معاملاتی دلقما دارای ارزش بازار   89085 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 8 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق انديشه ورزان صباتامين -د با نماد معاملاتی اوصتا دارای ارزش بازار   713579 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولتي65-ش.خ0210 با نماد معاملاتی اراد65 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. توسعه افق رابين-د با نماد معاملاتی رابين دارای ارزش بازار   105139 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س. الماس حكمت ايرانيان با نماد معاملاتی والماس دارای ارزش بازار   114558 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 18 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليد خاك نسوزاستقلال آباده با نماد معاملاتی كباده دارای ارزش بازار   19060 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت البرزدارو با نماد معاملاتی دالبر دارای ارزش بازار   38256 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش اصفهان203-3ماهه18% با نماد معاملاتی مصفها203 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212 با نماد معاملاتی اراد224 دارای ارزش بازار   36904904 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه نوين با نماد معاملاتی نوين دارای ارزش بازار   134253 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 4 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي سيمان تيپ2هرمزگان(ن) با نماد معاملاتی سي تيپ2ن32 دارای ارزش بازار   2706 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك مرابحه فخوز0042-بدون ضامن با نماد معاملاتی صخوز0042 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد سامان0205 با نماد معاملاتی گام020556 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سلف خودرووانت كارا تك كابين با نماد معاملاتی عبهمن دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش شيراز042-3ماهه18% با نماد معاملاتی مشير042 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.هستي بخش آگاه-س با نماد معاملاتی آگاس دارای ارزش بازار   403778 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مشاركت ش اصفهان304-3ماهه18% با نماد معاملاتی مصفها304 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مهندسي فيروزا با نماد معاملاتی تفيرو دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.پشتوانه طلاي صبا با نماد معاملاتی نفيس دارای ارزش بازار   21462 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گام بانك سينا0206 با نماد معاملاتی اگ020659 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه با نماد معاملاتی رفاه دارای ارزش بازار   5125 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 10 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بانك سامان با نماد معاملاتی سامان دارای ارزش بازار   828803 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 21 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اسنادخزانه-م4بودجه01-040917 با نماد معاملاتی اخزا1044 دارای ارزش بازار   244757 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت62-ش.خ0309 با نماد معاملاتی اراد62 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت66-ش.خ0310 با نماد معاملاتی اراد664 دارای ارزش بازار   35405942 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سرمايه گذاري پرديس با نماد معاملاتی پرديس دارای ارزش بازار   103311 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 13 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولتي5-ش.خ 0309 با نماد معاملاتی اراد594 دارای ارزش بازار   28456462 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت آتي شتران-1402/07/22 با نماد معاملاتی جترا0207 دارای ارزش بازار   48 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت بيمه تجارت نو با نماد معاملاتی بنو دارای ارزش بازار   168179 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت73-ش.خ0402 با نماد معاملاتی اراد734 دارای ارزش بازار   17453317 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اجاره تابان لوتوس14041015 با نماد معاملاتی تابان07 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مديريت انرژي اميد  تابان هور با نماد معاملاتی وهور دارای ارزش بازار   34540 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% با نماد معاملاتی صينا205 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. گروه زعفران سحرخيز با نماد معاملاتی سحرخيز دارای ارزش بازار   34151 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت امتيازتسهيلات مسكن آذر 1400 با نماد معاملاتی تسه0009 دارای ارزش بازار   1380 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. با درآمد ثابت كيان با نماد معاملاتی كيان2 دارای ارزش بازار   19 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س.سپهرسودمند سينا-د با نماد معاملاتی سيناد دارای ارزش بازار   417 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صنعت غذايي كورش با نماد معاملاتی غكورش دارای ارزش بازار   105703 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 12 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت به پرداخت ملت با نماد معاملاتی پرداخت دارای ارزش بازار   10316 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت توليد سموم‌ علف‌ كش با نماد معاملاتی شسم دارای ارزش بازار   10870 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت س. توسعه تجارت هيرمند با نماد معاملاتی بهير دارای ارزش بازار   116878 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-1000-1402/12/09 با نماد معاملاتی ضستا1212 دارای ارزش بازار   9435 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گروه توسعه هنر ايران با نماد معاملاتی وهنر دارای ارزش بازار   31418 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 3 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ والبر-6500-1402/07/05 با نماد معاملاتی ضوال7002 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت نوش پونه مشهد با نماد معاملاتی غپونه دارای ارزش بازار   63953 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 7 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت صندوق س. دارا الگوريتم-د با نماد معاملاتی دارا دارای ارزش بازار   32044 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت سيم و كابل ابهر با نماد معاملاتی بكابل دارای ارزش بازار   130874 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 6 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت امتيازتسهيلات مسكن شهريور1400 با نماد معاملاتی تسه0006 دارای ارزش بازار   4525 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ سلام-10000-1402/12/16 با نماد معاملاتی ضسلا1213 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ شستا-865-1402/06/08 با نماد معاملاتی ضستا6004 دارای ارزش بازار   53587 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت گواهي اعتبار مولد شهر0206 با نماد معاملاتی گام020661 دارای ارزش بازار   71404 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت آذريت‌ با نماد معاملاتی ساذري دارای ارزش بازار   27560 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 0 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ خساپا-2600-1402/03/24 با نماد معاملاتی ضسپا3027 دارای ارزش بازار   2569 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت مرابحه عام دولت101-ش.خ020711 با نماد معاملاتی اراد1014 دارای ارزش بازار   23918801 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت تجهيزنيروي‌زنگان‌ با نماد معاملاتی شزنگ دارای ارزش بازار   9675 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه 1 درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

شرکت اختيارخ فرابورس-17000-14020606 با نماد معاملاتی ضفرابورس608 دارای ارزش بازار   0 میلیارد دلار و  نرخ سود دهی سالانه  نامشخص درصد در تاریخ خرداد ماه سال 1402 بوده است.

2 پاسخ

تعقیب

  1. […] ارزش بازار نماد های بورس تهرانترازنامه یا صورت وضعیت مالی در بورس چیست؟ابزار تحلیل بنیادی سهام – اهرم های بورس روش باز کردن این فایل در موبایل های اندروید و آی فونابزار محاسبه سود مرکب معاملات بورس و رمزارز آموزش بورسآموزش بورس و تحلیل سهامدانلود آموزش ویدئویی تفسیر اعداد ترازنامه (صورت وضعیت مالی) سهامدانلود آموزش ویدئویی تفسیر اعداد صورت سود و زیان سهاممعرفی نسبت های مهم تحلیل بنیادی سهاماقلام صورت های مالی چیست؟ […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *