چگونه کسب‌وکارها می‌توانند از مدل‌های ارتفاعی دیجیتال (DEMs) برای مزیت رقابتی استفاده کنند

تجزیه و تحلیل کسب و کار فرآیند شناسایی، ارزیابی و اجرای راه حل ها برای مشکلات یا فرصت های تجاری است. تجزیه و تحلیل کسب و کار می تواند برای اهداف مختلفی مانند برنامه ریزی استراتژیک، تحقیقات بازار، توسعه محصول، رضایت مشتری، مدیریت ریسک و موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، تجزیه و تحلیل کسب و کار اغلب به اطلاعات دقیق در خصوص زمینه جغرافیایی کسب و کار، مانند مکان، توزیع، و ویژگی های مشتریان، رقبا، تامین کنندگان، شرکا و منابع نیاز دارد. اینجاست که مدل‌های دیجیتال ارتفاع (DEM) مفید هستند. در این مقاله به موضوع اینکه چگونه کسب‌وکارها می‌توانند از مدل‌های ارتفاعی دیجیتال (DEMs) برای مزیت رقابتی استفاده کنند پرداختیم.

مدل دیجیتال ارتفاع (DEM) چیست؟

مدل ارتفاعی دیجیتال (DEM) یک نمایش دیجیتالی شبکه‌بندی شده از زمین است. مدل های ارتفاع رقومی لایه های رستری مانند Tif یا سایر فرمت ها هستند که هر پیکسل آن نشان دهنده موقعیت محدوده معینی از سطح زمین از سطح دریا است. مبدأ ارتفاعی یک نقطه یا سطح مرجع است که مبدا و جهت یک سیستم مختصات را مشخص می کند. این رستر های ارتفاعی معمولا با استفاده از تکنیک های سنجش از دور، مانند LiDAR (تشخیص نور و محدوده) یا فتوگرامتری ایجاد می شوند که از تصاویر لیزری یا هوایی برای اندازه گیری ارتفاع زمین استفاده می کنند. این لایه های رستری برای نمایش سه بعدی سطح زمین و بررسی ناهمواری های سطح زمین کاربرد دارد. رستر  DEM ها می توانند رزولوشن های متفاوتی داشته باشند، که نشان دهنده اندازه هر پیکسل و سطح جزئیات آنها است. رستر های ارتفاعی مورد استفاده در GIS عملا مدل های ارتفاعی یا همان DEM ها هستند. بنابراین، برای نمایش سه بعدی سطح زمین و همچنین برای نمایش پستی بلندی های سطح سیاره زمین باید از لایه های دم استفاده کرد. لایه های DEM نقش مهمی در تحلیل پستی بلندی های سطح سیاره زمین و همچنین تحلیل مکانی شیب و ناهمواری های زمین است. اندازه پیکسل لایه های رستری گویای محدوده ای از سطح زمین است که هر پیکسل پوشش میدهد. مثلا رستر با پیکسل سایز ده متر به این معنی است که هر پیکسل اطلاعات میانگین یک سطح یکصد متر مربع را نشان می دهد. پس میانگین ارتفاع آن محدوده یکصد متر مربعی از سطح زمین بعنوان پیکسل ولیو یا مقدار پیکسلی آن پیکسل در DEM نشان داده می شود. اگر پیکسل سایز رستری یکصد متر باشد به این معنی است که هر پیکسل یک محدوده 100 در 100 متر یعنی یک هکتار را نشان می دهد. پس ارزش پیکسلی (pixel value) یک عدد است که میانگین ارتفاع آن محدوده را نشان می دهد. لذا هرچه اندازه پیکسلی زیرتر باشد به این معنی است که آن لایه رستری اطلاعات دقیقتری را نشان می دهد.

چرا DEM ها برای تحلیل کسب و کار مهم هستند؟

DEM ها برای تجزیه و تحلیل تجاری مهم هستند زیرا اطلاعات ضروری در مورد توپوگرافی و مورفولوژی سطح زمین ارائه می دهند. توپوگرافی به شکل و ویژگی های زمین، مانند تپه ها، دره ها، شیب ها و ناهمواری ها اشاره دارد. مورفولوژی به شکل و ساختار زمین، مانند الگوهای زهکشی، انواع خاک، پوشش گیاهی، لندفرم ها و کاربری اراضی اشاره دارد. DEM ها می توانند به چندین روش به تجزیه و تحلیل کسب و کار کمک کنند، که عبارتند از:

• انتخاب و ارزیابی سایت یا مکانیابی: DEM ها را می توان برای شناسایی و ارزیابی سایت های بالقوه برای عملیات تجاری، مانند کارخانه ها، انبارها، دفاتر، فروشگاه ها یا مراکز خدماتی استفاده کرد. DEM ها می توانند به ارزیابی مناسب بودن، دسترسی، در دسترس بودن و هزینه سایت ها بر اساس ارتفاع، شیب، پستی بلندی ها، انحنا، ناهمواری و سایر پارامترهای زمین کمک کنند. به عنوان مثال، مدل دیجیتال ارتفاع – GIS Wiki | دایره المعارف GIS نشان می دهد که چگونه می توان از DEM ها برای انتخاب و ارزیابی سایت استفاده کرد.

• تقسیم بندی بازار و هدف گذاری: DEM ها را می توان برای تقسیم بندی و هدف گذاری مشتریان بر اساس موقعیت جغرافیایی و ویژگی های آنها استفاده کرد. این لایه های رستری ارتفاعی می توانند به تجزیه و تحلیل توزیع فضایی و تنوع تقاضا، ترجیحات، رفتار و رضایت مشتری بر اساس ارتفاع، شیب، شرایط ناهمواری ها، انحنا، ناهمواری و سایر پارامترهای زمین کمک کنند. به عنوان مثال، ارزیابی مدل‌های ارتفاعی رقومی موجود (DEMs) برای تجزیه و تحلیل ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از DEM‌ها برای تقسیم‌بندی و هدف‌یابی بازار استفاده کرد.

• تجزیه و تحلیل رقابتی و معیار: DEM ها را می توان برای تحلیل و مقایسه بافت جغرافیایی رقبا و عملکرد آنها استفاده کرد. این داده های ارتفاعی می توانند به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای رقبا بر اساس موقعیت، توزیع و ویژگی های آنها از حیث ارتفاع، شیب، پستی بلندی، انحنا، ناهمواری و سایر پارامترهای زمین کمک کنند. به عنوان مثال، ارزیابی دقت مدل های رقومی ارتفاع (DEM) در یک بررسی انتقادی از رویه های سه دهه گذشته نشان می دهد که چگونه این داده های ارتفاعی می توانند برای تجزیه و تحلیل رقابتی و معیار و پردازش های سه بعدی سطح زمین استفاده شوند.

• ارزیابی و کاهش ریسک: اطلاعات مشخصات سه بعدی سطح زمین در قالب DEM ها را می توان برای ارزیابی و کاهش خطرات مرتبط با خطرات طبیعی یا انسانی که ممکن است بر عملیات یا نتایج کسب و کار تأثیر بگذارد، استفاده کرد. این اطلاعات مکانی سه بعدی با نام DEM ها می توانند به شبیه سازی و پیش بینی تاثیر مخاطراتی مانند سیل، رانش زمین، زلزله، آتشفشان، آتش سوزی یا تغییرات آب و هوایی بر اساس ارتفاع، شیب، پستی و بلندی، انحنا، ناهمواری و سایر پارامترهای زمین کمک کنند. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل DEM با کاربردها و مشتقات متعدد یک مدل ارتفاع دیجیتال نشان می دهد که چگونه DEM ها می توانند برای ارزیابی و کاهش خطر استفاده شوند.

نتیجه گیری

در این مقاله به این موضوع پرداختیم که چگونه کسب‌وکارها می‌توانند از مدل‌های ارتفاعی دیجیتال (DEMs) برای مزیت رقابتی استفاده کنند. لایه DEM منابع داده ارتفاعی با ارزشی برای تجزیه و تحلیل تجاری هستند، زیرا اطلاعات ضروری در مورد ارتفاع و شکل زمین ارائه می دهند. داده های ارتفاعی در GIS را می توان برای کاربردهای مختلفی مانند انتخاب و ارزیابی سایت، تقسیم بندی و هدف گذاری بازار، تجزیه و تحلیل رقابتی و معیار، ارزیابی ریسک و کاهش خطرات محیطی استفاده کرد. با این حال، DEM ها همچنین دارای چالش ها و محدودیت هایی هستند که باید در هنگام استفاده از آنها برای تجزیه و تحلیل یا تصمیم گیری در نظر گرفته شوند، مانند دقت و عدم اطمینان، در دسترس بودن و دسترسی، سازگاری و قابلیت همکاری. بنابراین، استفاده عاقلانه و مسئولانه از DEM ها برای تجزیه و تحلیل کسب و کار مهم است.